Kompensasjonsordning 1: Mars - august 2020

Om kompensasjonsordning 1

Midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Ordningen skal gi en kompensasjon for faste uunngåelige kostnader hvis foretaket har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av koronapandemien.

 • Foretak med et omsetningsfall på minst 30 prosent kan søke om tilskudd. 
 • Tilskudd beregnes på grunnlag av foretakets faste uunngåelige kostnader fratrukket en egenandel og justert for det prosentvise omsetningsfallet fra samme måned i 2019. Dette grunnlaget reduseres med en justeringsfaktor (kompensasjonsgraden). Var omsetningsfallet 100 prosent i mars, dekkes 80 prosent av (faste uunngåelige kostnader minus egenandel 10 000 kroner). Se oversikt for de enkelte månedene nedenfor.
 • Det er egne regler for beregning av tilskudd for foretak med sesongbasert virksomhet.
 • Beregnet tilskuddsbeløp over 30 millioner kroner avkortes med 50 prosent. Maksimalt tilskuddsbeløp er 80 millioner kroner for månedene mars, april og mai, 70 millioner kroner for juni og juli, og 50 millioner kroner for august.
 • Det skal senest ved fastsetting av årsregnskapet for 2020 legges frem bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører på
  • innholdet i søknaden
  • forbedret ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020, hvis dette er lagt til grunn i søknaden

Kompensasjonsgrad og søknadsfrister

 • Mars: Justeringsfaktor 0,8 (80 pst) - 90 pst for foretak som anses stengt av staten. Egenandel 10 000 kroner. Søknadsfrist 31. juli 2020.
 • April: Justeringsfaktor 0,8 (80 pst) - 90 pst for foretak som anses stengt av staten. Egenandel 5 000 kroner. Søknadsfrist 31. juli 2020.
 • Mai: Justeringsfaktor 0,8 (80 pst) - 90 pst for foretak som anses stengt av staten. Ingen egenandel. Søknadsfrist 31. juli 2020.
 • Juni: Justeringsfaktor 0,7 (70 pst). Ingen egenandel. Søknadsfrist 31. oktober 2020.
 • Juli: Justeringsfaktor 0,7 (70 pst). Ingen egenandel. Søknadsfrist 31. oktober 2020.
 • August: Justeringsfaktor 0,5 (50 pst). Ingen egenandel. Søknadsfrist 31. oktober 2020.

Mer om kompensasjonsordningen

Regelverk

 • Loven i kraft: 17. april 2020
 • Forskriften i kraft: 17. april 2020
 • Forskriftsendring 15. mai 2020 – Redusert egenandel. Kostnader til pass og stell av dyr
 • Forskriftsendring 15. mai 2020  Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor
 • Forskriftsendring 16. juni 2020 – Ingen egenandel. Sesongbasert virksomhet
 • Forskriftsendring 30. juni 2020 – Forlengelse av ordningen ut august. Nedtrapping fra juni. Beløpsgrense for krav om bekreftelse fra revisor/regnskapsfører. Lemping av vilkåret om en minst én ansatt, mv.

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører

Det skal avgis bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører på søknader for de månedene hvor søkeren har fått tildelt tilskudd over 15 000 kroner.

Fristen for innsending av bekreftelser fra revisor eller regnskapsfører er 31. august 2021 for regnskapspliktige foretak. For foretak uten regnskapsplikt er fristen 20. august 2021 for de som har fått utsatt frist med skattemeldingen og 31. mai 2021 for de som ikke har fått utsatt frist. Dette gjelder selv om ordinær generalforsamling avholdes (skattemeldingen blir levert) tidligere. 

Bekreftelse av forbedret ordinært resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 (forskriften § 3-1) avgis sammen med bekreftelse på innholdet i søknaden. Denne bekreftelsen er aktuell hvis søkeren har lagt til grunn et forbedret resultat i januar og februar 2020 for å begrense avkorting av tilskudd på grunn av underskudd i 2019. 

Bekreftelsene avgis i portalen for bekreftelse av innsendte søknader

I tillegg kan Skatteetaten be om bekreftelse i forbindelse med kontroll. Da gjelder ikke beløpsgrensen på 15 000 kroner. 

Bekreftelsen gis i henhold til Skattedirektoratets veiledning om revisors og autorisert regnskapsførers bekreftelse av innhold i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall.

 

Omsetningsbegrepet og fall i omsetning

Må omsetningsfallet være en følge av koronakrisen?

Spørsmål

Er det et vilkår for tilskudd at omsetningsfallet er en følge av utbruddet av koronavirus?

Svar

Ja.  Det er et krav om at omsetningsfallet er en følge av utbruddet av koronavirus.

Etter kompensasjonsloven § 1 er formålet med loven å etablere en midlertidig ordning for tilskudd til foretak som har stort omsetningsfall som følge av utbrudd av koronavirus. På Skatteetaten.no/kompensasjonsordning står det at «bedriften må ha omsetningsfall som følge av virusutbruddet». I en sak hvor en restaurant ble stengt for oppussing i slutten av februar, kom Skatteetaten til at det ikke skal gis tilskudd. Saken er omtalt på E24.

Vi mener at sammenhengen med utbrudd av koronavirus, må praktiseres som et vilkår som enten er oppfylt eller ikke oppfylt. Dette kan etter vår vurdering ikke tas med i beregningen av hvor stort omsetningsfallet har vært. Hvis sammenheng først er konstatert, skal hele omsetningsfallet regnes med.

Sammenhengen må vurderes konkret. Hvis det er andre årsaker til omsetningsfallet som er mest fremtredende, men (påstand om at) omsetningsfallet delvis har sammenheng med koronakrisen, må sammenhengen sannsynliggjøres og dokumenteres. Hvis det er en viss sammenheng, men omsetningsfallet i det alt vesentlige skyldes andre forhold, kan det ikke søkes om tilskudd.


Faste uunngåelige kostnader

Utsettelse på leasingbetalinger

Spørsmål: 

Et foretak har en leasingavtale som løper over 36 måneder, og har nå fått utsettelse på leasingbetalingene sine noen månederAvtalen for øvrig er ikke endret.  

Kan vi periodisere disse kostnadene inn i faste kostnader ved kompensasjonsordningen? 

Svar: 

Kostnaden er fortsatt en fast uunngåelig kostnad i mars som kan føres i søknaden, man er forpliktet som før, men det er gitt utsettelse på betalingen. Disse kostnadene kan innregnes nå 

Der det er ikke endringer i avtalens lengdevil det være riktig å medta beløpet som tilsvarer 1/36 av betalingene for mars måned. 

Bilutleie, kostnader til service og dekkskift på bilene

Spørsmål: 

Vi har en kunde hvor virksomheten er bilutleie. Etter kjøpsavtaler og finansieringsavtaler plikter alle de utleide bilene å ha service minimum en gang pr. år. Dette er kostnader bilutleieselskapet ikke kan unngå. Tilsvarende må alle bilene ha dekkskift. Til dette påløper det store kostnader i april/mai. 

Vil disse kostnadene kvalifisere som faste uunngåelige kostander i forbindelse med kompensasjonsordningen? 

Svar: 

Nei disse kostandene kan ikke inkluderes. Dette er vedlikeholdskostnader. 

Leasingkostnader for utleide eiendeler

Spørsmål: 

Vi har en kunde hvor virksomheten er bilutleie. Omtrent hele bilpoolen er leaset. Forskriften § 3-2 ellevte ledd har en bestemmelse om at fast uunngåelig kostnad for leie eller leasing av driftsmiddel skal reduseres med inntekter fra fremleie av driftsmiddelet. 

Vil dette gjelde også der virksomheten nettopp er fremleie? 

Svar: 

Leasingkostnaden er en fast uunngåelig kostnad som kan føres i søknaden. Inntektene fra utleie av bilene her er omsetning og ikke inntekt fra fremleie som nevnt i forskriften § 3-2 (11). Dette er et bilutleieselskap. 

Leie av programvare/lisensavgifter

Spørsmål: 

Er leie av software og datasystemer som er ført på konto 6420, og lisensavgift til regnskapsprogram og kassasystem som er ført på konto 7600, faste uunngåelige kostnader etter forskriften § 3-2?  

Svar: 

Se avklaring til § 3-2 «kostnader til lisenser» på Skatteetaten.no/kompensasjonsordning

Franchise-utgifter

Spørsmål:

Kan franchisekostnader regnes som faste uunngåelige kostnader, i den grad de kan henføres til de angitte prostene i næringsoppgaven? Kan deler av denne kostnaden kvalifisere for støtte? 

Svar:

Se avklaring til § 3-2 «franchise» på Skatteetaten.no/kompensasjonsordning

Fordeling av periodekostnader per måned

Spørsmål:

Hvordan gjør man med faste kostnader hvor man får faktura årlig eller kvartalsvis, eksempelvis revisjonshonorar, varme, husleie, forsikringer og offentlige avgifter?

Svar:

Du skal benytte faktiske kostnader. Hvis du ikke har fått faktura, må du beregne kostnaden etter beste estimat.

Vær oppmerksom på at kostnader som følge av avtale, som er inngått eller økt utover normal prisjustering etter 1. mars 2020, regnes ikke som faste og uunngåelige. Unntatt fra dette er kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon. Kostnadene kan ikke settes høyere enn det som var avtalt mellom søker og dennes avtalemotpart per 1. mars 2020.

Se også artikkelen "Periodisering av revisjonskostnad" nedenfor. "Har revisor ikke fullført revisjonen og ikke sendt faktura, må kostnaden estimeres på beste måte. Fjorårets honorar vil oftest gi et godt utgangspunkt for estimatet, men dette må vurderes konkret."

Leasingavtaler

Spørsmål:

Et foretak balansefører finansiell leasing. Kan leiebeløpene tas med som faste uunngåelige kostnader? 

Svar:

Ja. Månedens leiebeløp kan medtas i post 6400. Beløpet beregnes ved å fordele leiebeløpene jevnt over perioden leieavtalen dekker. Det vil si på samme måte som om leieavtalene var regnskapsført som operasjonelle leieavtaler, selv om finansielle leieavtaler er balanseført i regnskapet. Dette er også omtalt på Skatteetaten.no.

Eksempel: Det er inngått en leieavtale over ti år (120 måneder) for en eiendel med ti års økonomisk levetid. Det betales kr 50 000 pr. måned det første året, deretter kr 40 000 pr. måned de resterende ni årene. Totalt betales det dermed kr 4 920 000. Fordelt på leieperioden på 120 måneder utgjør månedlig leiebeløp kr 41 000.

Lønnskostnader

Spørsmål:

Foretak som er nedstengt ved statlig vedtak og som etter annet lovverk, eller av andre grunner, ikke kan permittere alle ansatte, kan ha faste unngåelige kostnader til lønn. Kan disse kostnadene tas med? 

Svar:

Lønnskostnader kan ikke tas med. Kostnader det kan søkes kompensasjon for er begrenset til faste kostnader som kan føres på spesifikke poster i næringsoppgaven. 

Nødvendige lønnskostnader til dyrestell, samt nødvendige kostnader til fôr og veterinær, kan tas med dersom foretaket omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten og som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning.

Periodisering av revisjonskostnad

Spørsmål:

Hvordan skal revisjonshonorarer og honorar for utarbeiding av årsregnskap og skattemelding periodiseres per måned i kompensasjonsordningen? En stor del av revisjonen av 2019-regnskapet for små og mellomstore foretak vil ofte foregå i mars og april året etter regnskapsåret. Det samme gjelder arbeidet med årsregnskapet og skattemeldingen.

Svar:

I veiledningen på skatteetaten.no/kompensasjonsordning fremgår det at «Årets kostnader tilknyttet årsregnskap må fordeles jevnt over året, med en andel på 1/12 per måned. Kostnader knyttet til kvartalsregnskap fordeles tre måneder. Kostnader til utarbeidelse av regnskap og revisjon trenger ikke tilskrive seg til kontrakt inngått før 1. mars. Dersom størrelsen på årets kostnad til utarbeidelse av regnskap er ukjent, må du oppgi beste anslag på slik kostnad.» 

Dette betyr at selskapene som søker om tilskudd må ta årets revisjonshonorar og dele på 12. Dette beløpet kan tas med som fast uunngåelig kostnad i søknaden for den enkelte måned. Har revisor ikke fullført revisjonen og ikke sendt faktura, må kostnaden estimeres på beste måte. Fjorårets honorar vil oftest gi et godt utgangspunkt for estimatet, men dette må vurderes konkret. 

Honorar for bistand til skattemeldingen og utarbeidelse av årsregnskap med noter skal på samme måte deles på 12 for å finne kostnaden som kan tas med for den enkelte måned. Dette gjelder enten det er revisor eller regnskapsfører som yter bistanden. Hvis det er revisor som bistår med årsregnskap og skattemelding, kan dette for enkelthets skyld gjøres samlet for honorar for revisjon + honorar for bistand med skattemelding og årsregnskap.  

Fakturert honorar til regnskapsfører for løpende bokføring, lønn, mv. tas med i søknaden for den måneden fakturaen dekker. Hvis regnskapsfører fakturerer for påløpte timer, tas fakturert honorar for den aktuelle måneden med. Hvis regnskapsfører fakturer fastpris, skal honoraret fordeles jevnt over perioden fakturaen dekker.

Se også:

Kalkulator for kontantstøtte

Kontantstøtte for næringslivet - hvordan kan revisor bidra?

Spesifikasjon av revisors honorar - artikkel i Revisjon og Regnskap 5/2003

Fakturering av revisjonshonorar

 

Andre spørsmål

Kan det søkes separat for ulike konsern eid av samme person?

Spørsmål: 

Hvis en person kontrollerer mer enn 50 % av stemmene i to eller flere selskaper alene eller sammen med nærstående, skal disse selskapene og deres datterselskaper også anses som et konsern ved søknad om tilskudd for april 2020 og senere, jf. forskriften § 3-4 (4)Når det søkes støtte etter konsolidert metode, kan det da søkes separat for ulike konsern eid av samme person, forutsatt at samlet tilskudd er begrenset som angitt i § 3-3? 

Svar: 

Nei. I en uttalelse 3. juli 2020 skriver Skattedirektoratet: Når det sendes søknad på konsolidert nivå, jf. forskriften § 3-4 annet ledd, skal søknaden inkludere alle konsern som personen kontrollerer (mer enn 50 %) sammen med nærstående.  

Kan det søkes konsolidert for et underkonsern?

Spørsmål: 

Et konsern har to underkonsern med helt forskjellige virksomheter. Kan det søkes om støtte konsolidert for det enkelte underkonsern? 

Svar: 

Her fremgår det bl.a. at konsern som søker støtte etter denne metoden må inkludere alle enheter i konsernet som er skattepliktige til Norge, med unntak for enheter driver aktivitet i næringer som er unntatt fra tilskuddsordningen. 

Fisjoner og fusjoner og kompensasjonsordningen

Spørsmål: 

Selskap A har i 2020 foretatt en omorganisering gjennom en konsernfusjon. Selskap B som er overtakende selskap har overtatt hele driften. Selskap A er slettet i mai 2020 ved gjennomføringen av fusjonenSelskap B ble registrert i mars 2020. Kan selskap B søke om å få kompensasjon? 

Svar: 

Det er et vilkår for å kunne søke om kompensasjon at foretaket var registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020. Dette gjelder også ved fisjoner og fusjoner. Er det overtakende selskapet ikke registrert før etter 1. mars 2020 vil selskapet ikke være berettiget til å søke om kompensasjon. Det får ingen betydning at fisjonen eller fusjonen gis regnskaps- og skattemessig virkning fra 1. januar 2020. 

På grunn av denne betingelsen for å kunne søke om kompensasjon kan det være hensiktsmessig å utsette eventuell fisjon/fusjon som er planlagt gjennomført nå i 2020. Det er foretakets status på søknadstidspunktet som er avgjørende for om foretaket kan søke om kompensasjon. Og inntil fisjonen eller fusjonen er registrert Foretaksregisteret vil det overdragende selskapet kunne søke, med utgangspunkt i sitt regnskap.  

Se nærmere om virkningstidspunktet for fisjon/fusjon på Skatteetaten.no/kompensasjonsordning

Næringsområde som ikke er rammet av krisen

Spørsmål: 

Et selskap driver innenfor turistnæringen og annen næring. De har mistet all omsetning tilknyttet turistnæringen mens inntekten fra annen næring er intakt. Kan selskapet få dekket uunngåelig faste kostnader knyttet til næring hvor de ikke har hatt omsetningsfall?  

Svar: 

Så lenge begge næringene er omfattet av kompensasjonsordningen, kan alle faste uunngåelige kostnader tas med i et tilfelle som dette. Det er ikke noen begrensning i forskriften til at kostnadene skal gjelde aktiviteter som er påvirket av korona. Har du også annen omsetning som ikke er påvirket vil også kostnader som gjelder denne delen kunne tas med. 

Tilsvarende må omsetningsfallet beregnes samlet for all virksomhet i et selskap som faller innenfor ordningen, selv om en del av virksomheten ikke har hatt omsetningsfall. 

Feil i innsendt søknad

Spørsmål: 

Hva gjør vi hvis vi oppdager feil i allerede innsendt søknad?  

Svar: 

Dersom foretaket allerede har sendt inn en søknad og dere oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, må dere sende inn en helt ny søknad. Den nye søknaden vil da erstatte den dere har sendt tidligere. 

Det er til enhver tid den sist innsendte søknaden som gjelder. Dette gjelder også etter dere har mottatt vedtak om tilskudd. Har dere allerede fått utbetalt tilskudd, vil differansen enten bli utbetalt eller innkrevd. 

Kravet til ansatte og konsern

Spørsmål: 

Ett av vilkårene for tilskudd etter kompensasjonsordningen er at foretaket har ansatte jf. forskriften § 2-1 

Kan datterselskap uten egne ansatte søke om tilskudd hvis et annet selskap i konsernet har ansatte? 

Svar: 

Se avklaring til § 2-1 «Konsern» på Skatteetaten.no/kompensasjonsordning

 

Generelt om Revisorforeningens svar

Lov og forskrift ble fastsatt 17. april 2020. På kompensasjonsordning.no er det gitt mye veiledning til søknaden. Dette er autoritative fortolkninger som du kan og må legge til grunn. Veiledningen i portalen oppdateres fortløpende.

Det er mange problemstillinger som foreløpig ikke er besvart på kompensasjonsordning.no. På grunnlag av spørsmål fra våre medlemmer, gir vi svar om hva som etter vår oppfatning er en naturlig forståelse av problemstillingen. Disse svarene er utførlig drøftet og kvalitetssikret hos oss. Det er likevel ikke autoritative uttalelser. Men vi mener du trygt kan legge disse til grunn.

Svarene er basert på konkrete spørsmål. Du må alltid vurdere om publiserte spørsmål og svar er lik den problemstilling du selv har. Er du i tvil, bør du registrere ny fagsak.