Utsatte frister – årsregnskap, skattemeldinger, mv.

Aktive ordninger

Midlertidig utvidelse av fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør

Som et midlertidig tiltak er utleiefristen for å ha rett til tilbakegående avgiftsoppgjør etter merverdiavgiftsloven utvidet fra seks til tolv måneder. For byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021, er fristen for utleie tolv måneder. For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for utleie 30. juni 2022.

Les mer på regjeringen.no

 • Tiltak vedtatt: 21. september 2020.
 • Ikrafttredelse: Straks, med virkning for byggeprosjekter fullført t.o.m. 2021.

Utsatt betaling av formueskatt

Personlige skattytere som eier virksomhet eller selskaper som går med underskudd i 2020 kan søke om utsatt innbetaling av formuesskatten av denne. Fastsatt formuesskatt på virksomhetsformuen må utgjøre minst 30 000 kroner og skattyter må selv kreve utsettelse innen fristen for levering av skattemeldingen.

Se omtale på revisorforeningen.no

 • Forslag lansert: 13.mars 2020
 • Tiltak vedtatt: Sanksjonert 27. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: Inntektsåret 2020

Utsatt betaling av skatt og avgift mv.

Det er gitt midlertidige forskriftshjemler som gir åpning for mer fleksible ordninger for betalingsutsettelse i perioden fra 10. juni 2020. For 2020 beregnes renter med 6 pst. pr år i stedet for den ordinære forsinkelsesrenten på 8 pst.

Utsettelse ble opprinnelig innvilget til 31. desember 2020.

Ved forskriftsendring 20. november 2020 er ordningen forlenget ut februar 2021. Det er samtidig fastsatt at tilbakebetaling skal skje over seks månedlige avdrag fra 1. april til 1. september 2021. For å omfattes av denne avdragsordningen må man ha fått innvilget betalingsutsettelse til 28. februar 2021. Fra 1. januar 2021 beregnes ordinær forsinkelsesrente (8 pst.).

Det er vedtatt at ordningen forelenges ut juni 2021. Forlengelsen skal ikke gjelde merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021. Ordningen med seks månedlige avdrag beholdes, men første avdragsbetaling utsettes til 30. juli 2021. De som har fått innvilget en betalingsutsettelse til 28. februar 2021 tilbys automatisk forlengelse til 30. juni. Det er ikke nødvendig å søke på nytt for disse kravene.

Mer informasjon og elektronisk søkeportal finner du på skatteetaten.no

Les mer på revisorforeningen.no

 • Forslag fremmet: 12. mai 2020, Prop. 107 LS (2019-2020) kap. 6
 • Forslag vedtatt: Innst. 338 L (2019-2020) avgitt 29. mai 2020. Sanksjonert 12. juni 2020.
 • Forskrift fastsatt: 12. juni 2020

Styremøter og generalforsamlinger uten fysisk møte

Det er gjort unntak fra krav til fysisk møte i aksjelovene, selskapsloven, stiftelsesloven, samvirkelova, statsforetaksloven finansforetaksloven og revisorloven slik at styremøter og generalforsamling/årsmøte mv. kan holdes uten fysisk møte (f.eks. som telefonmøte eller elektronisk).

Tilsvarende unntak er gjort for eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag.

Se omtale på revisorforeningen.no

Foretakslovgivningen

Forslag til midlertidig lov om unntak fremmet i Prop 115 L (2019-2020), sanksjonert 26. mai 2020 i Innst. 283 L (2019-2020). Loven er forlenget til å gjelde til 1. juni 2021, Prop 4 L (2020-2021), sanksjonert 30. oktober 2020. 

Boligforetakslovgivningen

19. juni 2020 ble det fastsatt midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. 

Regjeringen la den 12. februar 2021 frem forslag til permanente endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven som likestiller elektroniske løsninger med papirbaserte.

Les mer på revisoforeningen.no 

 

Utløpte ordninger

Utsatt frist for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av generalforsamling i 2020

Fristene for fastsettelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utsatt med to måneder i 2020.

Den samme utsettelsen gjelder for avholdelse av ordinær generalforsamling eller årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetaksamt, og for å avholde generalforsamling eller årsmøte for boligbyggelag, borettslag og boligsameier.

Les mer på revisorforeningen.no

 

Betalingsfristene for en rekke skatter og avgifter er utsatt

MVA som forfaller 14. april, utsettes til 10. juni

Forskuddsskatt for personlige næringsdrivende med forfall 15. mars utsettes til 1. mai, mens forskuddsskatten med forfall 15 mai er utsatt til 15. juli. 

Arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn 2. termin (mars og april) med forfall 15. mai, utsettes til 17. august. Forfall for 3. termin (mai og juni) er utsatt fra 15. juli til 15. oktober.

Forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april, utsettes til 1. september 

Midlertidig stopp av tvangsmulkt for skattemelding for næringsdrivende og selskaper, mva-melding og a-melding
Utsatt frist ved skattefri omdanning

For at selskapsfastsetting skal kunne gjennomføres med virkning fra 1. januar 2020, må selskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. september 2020 (mot normalt 1. juli. Tilsvarende må selskapet må ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. september 2020.

Les mer på revisorforeningen.no

 • Forskrift fastsatt: 27. april 2020 (endring i forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger)
 • Ikrafttredelse: Fra 27. april til 31. desember 2020.

Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august. Den utsatte fristen gjelder også for levering av selskapsmelding for selskaper med deltakerfastsetting. 

Les mer om saken på revisorforeningen.no

 • Tiltak lansert: 16. april 2020
 • Forskrift: 27. april 2020 (endring i forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger).
 • Ikrafttredelse: Fra 27. april til 31. desember 2020.

Utsatt innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen mv.

Betalingsfristen for særavgifter som forfaller i april og mai er utsatt til 18. juni 2020.

Endring i skattebetalingsloven § 10-40 tredje ledd med adgang til i forskrift å gi regler om avvikende forfallstidspunkt for enkelte situasjoner.

Les mer på revisorforeningen.no

Vedtekter om frist for ordinær generalforsamling kan overstyres

Foretak som har fastsatt i sine vedtekter at ordinær generalforsamling/årsmøte skal avholdes tidligere enn lovens frister, får mulighet til å utsette i år.

Les mer på revisorforeningen.no

 • Tiltak lansert: 8. april 2020. Forslag til midlertidig lovbestemmelse fremmet 12. mai 2020, Prop 115 L (2019-2020) kap. 6 
 • Tiltak vedtatt: forskrift fastsatt 8. april 2020 (opphevet). Midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 §§ 2-5 og 3-5
 • Virkningstidspunkt: Fra 8. april til 31. oktober 2020.