Utsatte frister – årsregnskap, skattemeldinger, mv.

Aktive ordninger

 

Utsatt betaling av skatt og avgift mv.

2022

Det er besluttet en ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter med forfall i perioden 1. januar til 31. mars 2022. De utsatte kravene skal nedbetales avdragsvis innen utgangen av 2022. Forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav reduseres til 6 prosent for de som har fått innvilget utsettelse.

Les mer på revisorforeningen.no 

Mer informasjon og elektronisk søkeportal finner du på skatteetaten.no Søknadskjema for den nye ordningen vil være tilgjengelig i løpet av uke 5.

2020-2021

Det ble gitt midlertidige forskriftshjemler som gir åpning for mer fleksible ordninger for betalingsutsettelse i perioden fra 10. juni 2020. For 2020 ble det beregnet renter med 6 pst. pr år.

Utsettelse ble opprinnelig innvilget til 31. desember 2020. 

Ordningen ble forlenget til 30. juni 2021 for alle krav med unntak av merverdiavgift som forfaller etter 12. april 2021. Fra 1. januar 2021 beregnes ordinær forsinkelsesrente (8 pst.).

Innbetalingen av utsatte skatte- og avgiftskrav kan starte 31. oktober 2021 og betalingen kan skje over 12 måneder. Som følge av de nye koronarestriksjonene, ble betalingsfristen 31. desember 2021 utsatt til 31. mars 2022. Betalingsfristene for de etterfølgende avdragene blir tilsvarende forskjøvet med tre måneder, slik at siste avdrag blir 30. desember 2022.

Mer informasjon og elektronisk søkeportal finner du på skatteetaten.no

Regelverk

Midlertidig utvidelse av fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør

Som et midlertidig tiltak er utleiefristen for å ha rett til tilbakegående avgiftsoppgjør etter merverdiavgiftsloven utvidet fra seks til tolv måneder. For byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021, er fristen for utleie tolv måneder. For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for utleie 30. juni 2022.

Les mer på regjeringen.no

Regelverk

Styremøter og generalforsamlinger uten fysisk møte

Det er gjort unntak fra krav til fysisk møte i aksjelovene, selskapsloven, stiftelsesloven, samvirkelova, statsforetaksloven, SE-foretak og finansforetaksloven slik at styremøter og generalforsamling/årsmøte mv. kan holdes uten fysisk møte (f.eks. som telefonmøte eller elektronisk).

Tilsvarende unntak er gjort for eierseksjonssameier, borettslag og boligbyggelag.

Regelverk foretakslovgivningen

Regelverk boligforetakslovgivningen

 

Utløpte ordninger

Utsatt frist for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av generalforsamling i 2021

Det er fastsatt midlertidig lov om å utsette fristen for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021. Samme fristutsettelse gjelder for å avholde ordinær generalforsamling eller ordinært årsmøte etter aksjelovene, samvirkelova, bustadbyggjelagslova, burettslagslova og eierseksjonsloven. Loven gjelder frem til 10. november 2021.

 

Utsatt frist for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av generalforsamling i 2020

Fristene for fastsettelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utsatt med to måneder i 2020.

Den samme utsettelsen gjelder for avholdelse av ordinær generalforsamling eller årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetaksamt, og for å avholde generalforsamling eller årsmøte for boligbyggelag, borettslag og boligsameier.

 

Betalingsfristene for en rekke skatter og avgifter er utsatt

MVA som forfaller 14. april, utsettes til 10. juni.

Forskuddsskatt for personlige næringsdrivende med forfall 15. mars utsettes til 1. mai, mens forskuddsskatten med forfall 15 mai er utsatt til 15. juli.

Arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn 2. termin (mars og april) med forfall 15. mai, utsettes til 17. august. Forfall for 3. termin (mai og juni) er utsatt fra 15. juli til 15. oktober.

Forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april, utsettes til 1. september.

Midlertidig stopp av tvangsmulkt for skattemelding for næringsdrivende og selskaper, mva-melding og a-melding
Utsatt frist ved skattefri omdanning

For at selskapsfastsetting skal kunne gjennomføres med virkning fra 1. januar 2020, må selskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. september 2020 (mot normalt 1. juli. Tilsvarende må selskapet må ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. september 2020.

  • Forskrift fastsatt: 27. april 2020 (endring i forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger)
  • Ikrafttredelse: Fra 27. april til 31. desember 2020.

Utsatt innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen mv.

Betalingsfristen for særavgifter som forfaller i april og mai er utsatt til 18. juni 2020.

Endring i skattebetalingsloven § 10-40 tredje ledd med adgang til i forskrift å gi regler om avvikende forfallstidspunkt for enkelte situasjoner.

Vedtekter om frist for ordinær generalforsamling kan overstyres

Foretak som har fastsatt i sine vedtekter at ordinær generalforsamling/årsmøte skal avholdes tidligere enn lovens frister, får mulighet til å utsette i år.

  • Tiltak lansert: 8. april 2020. Forslag til midlertidig lovbestemmelse fremmet 12. mai 2020, Prop 115 L (2019-2020) kap. 6 
  • Tiltak vedtatt: forskrift fastsatt 8. april 2020 (opphevet). Midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 §§ 2-5 og 3-5
  • Virkningstidspunkt: Fra 8. april til 31. oktober 2020.