Løft bolig, fritidsbolig, båt etc. ut av selskapet

Myndighetene vil til livs at selskaper dekker aksjonærers private kostnader, typisk at et selskap investerer i fast eiendom og andre formuesobjekter som skal brukes av en eller flere aksjonærer. Regjeringen vil arbeide videre med forslaget til nye særregler for privat konsum i selskaper som ble sendt på høring i 2022. Det tas sikte på å fremme et forslag i 2024, med ikrafttredelse i 2025.

Det opprinnelige forslaget gikk i korthet ut på at dersom bestemte aksjonærer har disposisjonsrett til boligeiendom, fritidseiendom, fly eller helikopter som eies eller leies av selskapet, skal aksjonærene utbyttebeskattes og selskapet uttaksbeskattes etter en sjablong som er satt svært høyt.

Mange har ment at forslaget favner for vidt og vil ramme ordinær næringsdrift. Selv om det nå jobbes videre med forslaget er det ikke usannsynlig at det også i det endelige forslaget vil komme betydelige innstramminger. Det kan derfor være fornuftig å løfte slike eiendeler ut av selskapet.

Se det opprinnelige forslaget.