28. Tid for å løfte bolig, fritidsbolig, båt, fly eller helikopter ut av selskapet?

Myndighetene vil til livs at selskaper dekker aksjonærers private kostnader, typisk at et selskap investerer i fast eiendom og andre formuesobjekter som skal brukes av en eller flere aksjonærer. Det er derfor foreslått nye skatteregler som i praksis vil virke som en «stopp-regel» mot at selskaper foretar slike investeringer i fast eiendom, båt fly eller helikopter.

Forslaget går i korthet ut på at dersom bestemte aksjonærer har disposisjonsrett til boligeiendom, fritidseiendom, fly eller helikopter som eies eller leies av selskapet, skal aksjonærene utbyttebeskattes og selskapet uttaksbeskattes etter en sjablong som er satt svært høyt.

Det var opprinnelig foreslått at det skulle komme nye regler fra 2023. Mange har ment at forslaget favner for vidt og vil ramme ordinær næringsdrift. Regjeringen vil vurdere høringsinnspillene nærmere og tar sikte på å legge frem et justert forslag i 2023, med sikte på ikrafttredelse i 2024. Det er imidlertid sannsynlig at det vil komme forslag om betydelige innstramminger. Det kan derfor være fornuftig å løfte slike eiendeler ut av selskapet.

Det er ikke krav om at aksjonæren (e) faktisk bruker eiendelen privat slik at bl.a. eiendommer som står tomme, skal omfattes. Forslaget gjelder aksjonærer som alene eller sammen med nærstående eier eller kontrollerer minst 50 prosent av selskapet direkte eller indirekte.


Etter forslaget skal fordelen fastsettes slik:

  • Boligeiendom og fritidseiendom: 0,5 prosent pr. uke (26 prosent pr. år) av det høyeste beløpet av omsetningsverdi eller anskaffelseskostnad tillagt påkostninger.
  • Båt, fly og helikopter: To prosent pr. uke (104 prosent pr. år!) av anskaffelseskostnad tillagt påkostninger

Det er kun eiendom, båter, fly og helikopter som er egnet til privat bruk som omfattes av forslaget. Privat konsum av andre formuesobjekt beskattes etter de alminnelige reglene om uttak og utbytte.

Selv om dette fortsatt bare er et forslag (som har møtte mye motbør) kan endelige regler gjøre det så ugunstig for selskaper å eie fast eiendom, båt fly eller helikopter, at de bør vurdere å løfte disse eiendelene ut av selskapet.
Se hele forslaget.