Avklaring om digital deltakelse for revisor i møte i kommunestyret og kontrollutvalget

Kommunaldepartementet har kommet med en tolkningsuttalelse om når digital deltakelse i kommunestyrets møter vil oppfylle møteplikten for oppdragsansvarlig revisor etter kommuneloven. Departementet kommer også med avklaringer om digital deltakelse for revisor i kontrollutvalgets møter.

Publisert:

Etter Kommunaldepartementets vurdering må det samme gjelde for revisors og de folkevalgtes møteplikt i kommunestyrets og kontrollutvalgets møter, jf. kommuneloven § 24-3 om revisors møteplikt og § 8-1 om de folkevalgtes møteplikt.

Det følger av kommuneloven § 11-7 at det er kommunestyret selv som beslutter om folkevalgte organer (inkludert kommunestyret og kontrollutvalget) skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte. Ved en slik adgang, skal det av innkallingen fremgå om det er et fysisk møte eller et fjernmøte. Dersom noen deltakere skal delta digitalt, mens andre skal delta fysisk, er møtet å anse som et fjernmøte. Det stilles da krav til at møtedeltakerne via tekniske hjelpemidler må kunne se, høre og kommunisere med hverandre.

Dersom kommunestyret ikke har åpnet for å avholde fjernmøter, og det er innkalt til et fysisk møte, vil møteplikten etter § 8-1 innebære at man må delta fysisk i møtet, så lenge det ikke foreligger en gyldig forfallsgrunn. Dersom det foreligger en gyldig forfallsgrunn, skal varamedlem innkalles til det fysiske møtet.

Dette innebærer at dersom kommunestyret innkaller til et fysisk kommunestyremøte, og oppdragsansvarlig revisor har møteplikt etter § 24-3, må revisor delta fysisk. Dersom kommunestyret har åpnet for adgang til fjernmøter, og det av innkallingen fremgår at det er et fjernmøte, kan oppdragsansvarlig revisor delta digitalt.

Det samme vil gjelde revisors møte- og talerett i kontrollutvalgets møter etter kommuneloven § 24-3 første ledd. Dersom det er innkalt til et fjernmøte, og de andre kravene til fjernmøte er oppfylt, kan revisor delta digitalt, herunder få sine uttalelser protokollert.