Direktekjøringsordningen foreslås utfaset

Tolletaten foreslår at direktekjøringsordningen utfases og erstattes av en digital melde- og opplysningsplikt.

Publisert:

Ny tollovgivning trer i kraft 1.1.2023. Tollbehandlingen vil bli mer digital.

I dette høringsnotatet redegjør vi for Tolletatens gjennomføringsplan for digitalisering av informasjonsflyten i den grensekryssende vareførselen, herunder forslag til utfasing av direktekjøringsordningen og innføring av digital melde- og opplysningsplikt.

Tolletaten ber særlig om synspunkter og innspill på: 

  • Hvordan vurderes tidsplanen for utfasing av direktekjøringsordningen? Hvilke utfordringer og muligheter gir den? Dekkes behovet for unntaksordninger?
  • Hvordan vurderes innføringsplanen for innføring av digital melde- og opplysningsplikt tidsmessig? Hva er utfordringene? Dekkes behovet for unntaksordninger?
  • Vil en digitalisering medføre omfattende endringer for bedriften? I tilfelle hvilke?
  • Hva er de største kostnadsdriverne for bedriften på kort og lang sikt?
  • Krav til informasjon for oppfylling av digital melde- og opplysningsplikt og til prosedyren tollager

Høringsfristen er 1. november 2022.