Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2023 fra Finansdepartementet

Finansdepartementet har kommet med en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2023 på sitt ansvarsområde

Publisert:

Skatt

Verdsettelsesrabatt for akvakulturtillatelser i formuesskatten

Med virkning fra og med inntektsåret 2023 er det innført en verdsettelsesrabatt i formuesskatten for akvakulturtillatelser på 75 prosent. Selskapets fradragsberettigede gjeld ved beregning av nettoformuen skal reduseres forholdsmessig tilsvarende rabatten. Endringen trådte i kraft 16. juni 2023.

Prop. 78 LS (2022–2023) kap. 9

Avgift

Avgift på produksjon av fisk

Fra 1. juli 2023 endres satsen fra 0,56 kr. per kg til 0,90 kr. per kg produsert laks, ørret og regnbueørret.

Prop. 78 LS (2022–2023) kap 6.2

Endring av produktavgiften for fiskerinæringen

Produktavgiften blir beregnet på bakgrunn av prognoser på blant annet førstehåndsverdien av fisket i 2023. Satsen for settes 2023 settes ned fra 2,0 prosent i første halvår til 1,9 prosent i andre halvår.  

Prop. 117 LS (2022–2023) kap. 4

Finansmarkedene mv.

Ny lov om låneformidling og tilhørende forskrifter

Ny lov om låneformidling, forskrift om låneformidling og relaterte endringer i finansforetaksforskriften mv. trer i kraft 1. juli 2023.

Nyhetssak om låneformidling og tilhørende forskrifter

Krav til utlånspraksis for lån med annet pant enn bolig

Utlånsforskriften ble med virkning fra 1. januar utvidet ved at lån med annet pant enn bolig, som bil- og båtlån, omfattes av kravene til gjeldsgrad og betjeningsevne

Pressemelding om videreføring av utlånsforskriften

Endring i finansforetaksforskriften, AIF-forskriften, verdipapirfondforskriften og verdipapirforskriften (retningslinjer for aktivt eierskap mv.)

Forskriftsendringene utfyller endringer i finansforetaksloven, AIF-loven, verdipapirfondloven og verdipapirhandelloven gjort ved lov 6. desember 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.).

Nyhetssak om forskriftsendringer som gjennomfører resterende deler av andre aksjonærrettighetsdirektiv

Forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5

Forskriften gir regler om formidleres plikt til å bidra til identifisering av aksjeeiere, formidling av informasjon, tilrettelegging for utøvelse av aksjeeierrettigheter, adgangen til å ta gebyrer og forholdet til taushetsplikt

Forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5

Annet

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2023. Rentesatsen skal være 11,75 prosent per år. Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 460 kroner.

Nyhetssak om forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2023