Finanskomiteen avviser omkamp om omgåelsesregelen

Finanskomiteen avviste den nye fortolkningen av omgåelsesregelen som Finansdepartementet ville innføre gjennom Revidert nasjonalbudsjett.

Publisert:

Ved Finanskomiteens behandling av den lovfestede omgåelsesregelen ble forslaget vedtatt med en særmerknad fra komiteen om at den praksisen som ble etablert etter den såkalte ConocoPhillips III-dommen ikke skulle endres som følge lovfestingen. I denne dommen ble salg av en fast eiendom gjennomført som skattefritt aksjesalg i fritaksmetoden. Etter dommen la Skatteetaten opp til en praksis der omgåelsesregelen heller ikke ble anvendt når selve virksomheten eller andre eiendeler enn fast eiendom ble solgt som aksjesalg etter en forutgående fisjon.

I revidert nasjonalbudsjett 2020 kom Finansdepartementet med en overraskende og innskrenkende fortolkning av finanskomiteens merknader i innstillingen, jf. Prop. 107 LS (2019-2020) kapittel 20. Finansdepartementet mente uttalelsene til Finanskomiteen bare sikter til overføring av fast eiendom og ikke andre eiendeler eller virksomhet. 

Reaksjoner

Finanskomiteen mottok flere reaksjoner på det mange oppfattet som en uheldig omkamp om omgåelsesregelen. Bl.a. ba Revisorforeningen i brev 14. mai 2020 Finanskomiteen om å rydde opp.

Finanskomiteen rydder opp

Finanskomiteen vedtok med stort flertall å avvise Finansdepartementets nye fortolkning og presiserer at den nylig vedtatte omgåelsesregelen med dagens praktisering skal ligge fast inntil videre.

Videre mener flertallet at ulike typer av eiendeler bør behandles mest mulig likt, selv om flertallet også ser at en såpass vid praksis kan gi en dårligere oversikt over hvordan en slik adgang blir praktisert. Derfor støtter flertallet at man i det videre må følge tett med på utviklingen av praksis, og legger til grunn at regjeringen legger frem for Stortinget eventuelle spesialregler hvis behovet oppstår.