Finanstilsynet klargjør om det er pliktig å innhente bankbrev direkte fra banken

Finanstilsynet uttrykker at det ikke er et generelt krav om at revisor ved revisjon av årsregnskapet skal innhente revisjonsoppgave direkte fra banken. Revisor må vurdere i det enkelte tilfelle hvor sterkt bevis som er nødvendig, og bevis direkte fra banken er sterkere enn indirekte via kunden.

Publisert:

Bakgrunnen for brevet fra Finanstilsynet er spørsmål fra en regnskapsfører om revisor må innhente revisjonsoppgave direkte fra revisjonsklientens bankforbindelse (såkalt bankbrev). Finanstilsynet legger til grunn at spørsmålet er av generell interesse, og har derfor utarbeidet et utfyllende svar om de vurderinger revisor forventes å gjøre.

Finanstilsynet sier og at revisors risikovurderinger utført i henhold til ISA 315 skal dokumenteres. Det samme skal revisors håndtering av anslåtte risikoer, jf. ISA 330. Dersom revisor velger å gjøre alternative handlinger i stedet for innhenting av revisjonsoppgave direkte fra revisjonsklientens bankforbindelser, skal følgelig revisor beskrive de handlinger som skal utføres for å innhente tilstrekkelige og hensiktsmessige (pålitelige og relevante) revisjonsbevis.

For bekreftelser etter selskapslovgivningen, er det i SA 3802 punkt 39 et krav om at revisor skal innhente bekreftelse eller annen dokumentasjon fra banken, for at revisor skal kunne avgi bekreftelsen til Foretaksregisteret. Erklæringer som revisor gir knyttet til klientmidler, er et annet område hvor det å innhente bekreftelse eller annen dokumentasjon direkte fra banken vil være en nødvendig revisjonshandling etter Finanstilsynets uttalelse.