Foreslår skatt på havbruk på kontinentalsokkelen

Finansdepartementet foreslår å innføre skatteplikt til Norge for utenlandske personer og selskap på inntekt av havbruk i 200-milssonene og på norsk kontinentalsokkel.

Publisert:

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å innføre en begrenset skatteplikt til Norge for utenlandske personer og selskap som har inntekt av havbruk (akvakultur) og dertil knyttet virksomhet og arbeid i 200-milssonene og på norsk kontinentalsokkel.

Departementet foreslår samtidig å innføre skatteplikt for utenlandske personers arbeidsinntekter i tilknytning til inntekt av mineralvirksomhet, havvind og karbonhåndtering mv. i 200-milssonene og på norsk kontinentalsokkel. Forslaget har sammenheng med at det er innført skatteplikt for selskaper som driver slik virksomhet, jf. Prop. 1 LS (2023-2024) pkt. 5.8. I tillegg foreslås at det innføres skatteplikt for formue knyttet til slik virksomhet.

Høringsfristen er 17. juni 2024.