Foreslår strengere regler for tapsføring av fordringer mellom nærstående

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å innføre en grense på 12 måneder før tapsfradrag på kundefordringer mellom nærstående blir avskåret

Publisert:

Kundefordringer og rentefordringer

Finansdepartementet foreslår å innføre en tidsperiode på 12 måneder for kundefordringer mellom nærstående før tapsavskjæringsregelen for fordringer kommer til anvendelse.

Det foreslås en tilsvarende tidsperiode for adgangen til å tapsføre merverdiavgift.

For skatt foreslås det også innført en tilsvarende tidsperiode for rentefordringer.

Med nærstående menes tilfeller der kreditorselskapet eier mer enn 90 % av aksjene i debitorselskapet, eventuelt at et morselskap eier mer enn 90 % av begge selskapene, jf. skattelovforskriften § 6-2-2.

Klart uerholdelig

Det foreslås videre en presisering av når en fordring kan anses som endelig konstatert tapt, jf. alternativet «fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig» i skattelovforskriften § 6-2-1 og merverdiavgiftsforskriften § 4-7-1. Hensikten er å presisere at regelen skal praktiseres strengt og bare komme til anvendelse dersom det er helt klart at fordringen ikke kan bli oppfylt på grunn av skyldners manglende betalingsevne.

 

Det foreslås at de nye reglene skal tre i kraft fra 2025, likevel slik at for merverdiavgift kan fordringer som er etablert før 1. januar 2025 behandles etter gjeldende regler.. 

Høringsfristen er 5 august 2024.