Formuesverdi på næringseiendom utenom de fire største byene

Skattedirektoratet har gitt anvisning på hvordan ikke-børsnoterte selskaper skal hensynta den nye rabatten for næringseiendommer utenom de fire største byene i skattemeldingen for 2023.

Publisert:

Formuesverdien på næringseiendom beregnes ved at den beregnede utleieverdien x 0,9 divideres med en kalkulasjonsfaktor på 8,5 % for 2023. I statsbudsjettet for 2024 ble det vedtatt et tillegg i kalkulasjonsfaktoren på 1 prosentpoeng for eiendommer i andre kommuner enn Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Det ble samtidig lagt til grunn at regelendringen må innarbeides i skattemeldingen for aksjeselskaper for inntektsåret 2023, slik at den nye verdien kan bli lagt til grunn i aksjonærenes skattemelding for inntektsåret 2024. Aksjonærer benytter i de fleste tilfeller verdien ved utgangen av 2023 som formuesverdi for 2024, jf. skatteloven § 4-12 annet ledd.

Skattedirektoratet har nå gitt anvisning på hvordan dette skal gjennomføres for selskaper som eier næringseiendom utenom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Selskaper som bruker beregnet utleieverdi

Selskapet må i skattemeldingen for 2023 endre beløpet som vises i kortet «sum formue» slik at reduksjon av formuesverdi på næringseiendom på grunn av økt kalkulasjonsfaktor blir hensyntatt. Dette danner grunnlag for samlet verdi av aksjene.

Aksjonærene får da riktige formuesverdier på aksjene forhåndsutfylt i sine skattemeldinger for 2024.

Selskaper som bruker dokumentert markedsverdi (sikkerhetsventilen)

Skattedirektoratet skriver at slike selskaper ikke er omfattet av ordningen med forhøyet kalkulasjonsfaktor for næringseiendom og derfor ikke skal foreta seg noe. Aksjeformuen vil bli forhåndsutfylt med riktige verdier i aksjonærens skattemelding for inntektsåret 2024.

To beregninger for selskaper som er nystiftet, har gjennomført kapitalforhøyelse med innbetaling mv.

Aksjer skal i noen tilfeller verdsettes til verdien 1. januar i fastsettingsåret, jf. skatteloven § 4-13. Dette gjelder bl.a. aksjer i selskaper som har gjennomført kapitalendring med inn- eller utbetaling og nystiftede selskaper.  

Selskapet skal i skattemeldingen for 2023 endre beløpet som vises i kortet «sum formue» slik at reduksjon av formuesverdi på næringseiendom utenom de største byene på grunn av økt kalkulasjonsfaktor, blir hensyntatt.  

Aksjonærene i slike selskap får ikke aksjeformuen forhåndsutfylt i skattemeldingen. De får i stedet tilsendt en korrigert aksjeoppgave etter at selskapet har levert sin skattemelding. Denne vil ha tatt hensyn til den forhøyede kalkulasjonsfaktoren for næringseiendommer utenom de fire største byene.

I og med at de nye reglene først skal få virkning fra inntektsåret 2024 for aksjonærene, må slike selskaper i tillegg beregne en alternativ sum formue uten forhøyet kalkulasjonsfaktor på næringseiendom. Selskapet må beregne denne verdien per aksje og informere aksjonærene slik at de bruker denne verdien i skattemelding for inntektsåret 2023. Selskapet skal ikke rapportere denne verdien til Skatteetaten.