Gjennomskjæring ved kjøp av aksjer med høy innbetalt kapital

Petter Stordalen tapte i hovedsak saken i Oslo tingrett om kjøp av aksjer med høy skattemessig innbetalt kapital som kunne medført at utbytteutdelinger hadde blitt skattefrie.

Publisert:

Saksforholdet

Petter Stordalen kjøpte i 2013 selskapet Strawberry Fields som på dette tidspunktet kun eide fordringer pålydende 400 MNOK etter salg av datterselskapet samt hadde en gjeld til sitt morselskap på 200 MNOK. Denne fordringen ble også kjøpt av Stordalen. Det var en skatteposisjon i form av skattemessig innbetalt kapital på aksjene i Strawberry Fields på 3 milliarder kroner. Kjøpesummen på aksjene ble satt til 184 MNOK, tilsvarende egenkapitalen i selskapet etter at fordringen ble gjort opp før forfall.

Det lå dessuten et fremførbart underskudd i selskapet på 50 MNOK. For det ble det betalt 5 MNOK i tillegg av Stordalen.

Umiddelbart etter at Stordalen ble eier av Strawberry Fields kjøpte selskapet flere datterselskaper fra Strawberry Holding, et annet selskap eid av Stordalen. Dette var selskaper som gikk godt og det ble utdelt konsernbidrag og utbytte til Strawberry Fields.

I perioden fra 2014 til 2022 ble det delt ut om lag 937 MNOK i utbytte til Stordalen, klassifisert som skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital. Innbetalt kapital er en skatteposisjon som følger aksjene ved overdragelse til ny eier.

Skattebehandlingen

Skattekontoret og skatteklagenemnda mente at aksjekjøpet ble rammet av den dagjeldende ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Skatteklagenemnda kom videre til at underskuddet i Strawberry Fields bortfalt etter regelen i skatteloven § 14-90 (nåværende § 13-3). Det vises til Skatteklagenemndas vedtak 27. oktober 2022.

Oslo tingretts dom

Saken ble bragt inn for Oslo tingrett som avsa dom 22. mars 2024. Retten mente at skattemotivet – å utnytte den høye innbetalte kapitalen på aksjene – var det klart viktigste motivet for aksjekjøpet og at Stordalen valgte å kjøpe aksjene personlig. Skattyter hadde anført andre forretningsmessige motiver, men retten anså disse for å være relativt ubetydelige.

Retten mente videre at gjennomskjæringsregelen kan benyttes på skatteposisjonen innbetalt kapital ved aksjeoverdragelser og at dette ikke er i strid med formålet bak skattereglene for innbetalt kapital, slik mange hevder.

Når det gjaldt rekkevidden av gjennomskjæringen kam imidlertid retten til at gjennomskjæring ikke burde gå lenger enn den skattemessige motivasjonen. Det betyr at den innbetalte kapitalen ikke ble satt til null, men til verdien av egenkapitalen som var i behold i selskapet, 184 MNOK. Dette må antas å være i tråd med den nå lovfestede omgåelsesregelen, jf skatteloven § 13-2 sjette ledd.

Retten kom videre til at underskuddet i Strawberry Fields skulle avskjæres etter skatteloven § 14-90 (nåværende § 13-3).  

Det forventes at dommen blir anket