Høringssvar utredning om fremtidig organisering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder

Revisorforeningen har gitt svar til Finansdepartementet på høringen om fremtidig organisering og finansiering av nasjonale regnskapsstandarder.

Publisert:

Revisorforeningens høringssvar

Viktigheten av standardsetting: Revisorforeningen understreker viktigheten av høykvalitets standardsetting. Regnskapsloven er en rammelov som trenger å utfylles av regnskapsstandarder. Skal standardene fungere etter hensikten, må de ajourholdes og videreutvikles løpende ved behov, blant annet som følge av samfunnsutviklingen.

Behov for snarlig avklaring: Etter over ti år med etterslep i standardsettingen på regnskapsområdet, er det avgjørende med en snarlig avklaring og tilstrekkelige økonomiske rammer til regnskapsstandardsetting på et forsvarlig nivå.

Ber om dialog: For å sikre at vi kommer videre og får en avklaring, vil Revisorforeningen invitere departementet til en dialog med mål om å klargjøre hvilke rammer som kan være mulige for den fremtidige standardsettingen. 

Bindende regnskapsstandarder: Revisorforeningen støtter at regnskapsstandardene ikke gjøres rettslig bindende. Det kan være fordelaktig å få en klargjøring på standardenes status gjennom forarbeider eller lignende. 

Organisering: Revisorforeningen støtter arbeidsgruppens forslag om privat standardsetter med statlig involvering.

  • Standardsetting i privat regi ivaretar behovet for praksisnære standarder.
  • Revisorforeningen støtter at styret i regnskapsstandardsetteren får en mer aktiv rolle i godkjenningen av standardene. Dette kan øke standardenes legitimitet ved at standardene godkjennes av et bredt sammensatt styre. Fagekspertisen i fagutvalgene skal sørge for standarder av høy kvalitet
  • Vi støtter en større grad av åpenhet i prosessen. Det er viktig å ha et skriftlig grunnlag for de vurderingene som er gjort (begrunnelsesvedlegg). Ambisjonsnivået må imidlertid vurderes opp mot effektiv ressursbruk.
  • Det er viktig at standardsetteren har et fast sekretariat og tilstrekkelig utrederkapasitet til å sørge for fremdrift og gode prosesser. 

Finansiering: Revisorforeningen støtter arbeidsgruppens forslag om en blanding av statlig og privat finansiering. Samtidig understreker vi at finansiering av nødvendig regelverk først og fremst er et offentlig ansvar, og at det er viktig at offentlig finansiering kommer på plass. Det er ingen egnet løsning at finansieringen av et fellesgode, som regnskapsstandarder av høy kvalitet, skal bero på om det fins betalingsvilje hos interessenter i det private. 

Behov for standardsetting for bærekraftsrapportering: Revisorforeningen mener det er nødvendig med standarder for bærekraftsrapportering for foretak som ikke er dekket av CSRD. Dette er viktig for det norske frivillige markedet for å ivareta standardisering, sammenlignbarhet og forhindre grønnvasking i rapporteringen.

  • Den nære koblingen mellom årsregnskapet og årsberetningen, og mellom finansiell og ikke-finansiell rapportering taler for at regnskapsstandardsetteren ivaretar denne oppgaven.
  • standardsetterens aktiviteter bør inkludere standardsetting for bærekraftsrapportering, med et eget fagorgan for bærekraftsrapportering
  • EFRAGs frivillige standard: EFRAG har utviklet en frivillig standard for foretak som ikke er dekket av CSRD (VSME ESRS). Denne standarden skal etter planen sendes på høring i januar, ferdigstilles av EFRAG høsten 2024, og godkjennes av EU-kommisjonen i 2025 som en anbefaling. Standarden bør danne grunnlaget for arbeidet til den norske standardsetteren.

Høringssaken

Finansdepartementet besluttet i 2022 at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle utrede spørsmål knyttet til fremtidig organisering og finansiering av arbeidet med nasjonale regnskapsstandarder. Norsk Regnskapsstiftelse fikk i oppgave å sette sammen og organisere arbeidsgruppens arbeid. Arbeidsgruppen kom i januar 2023 med sin utredning.

Departementet understreker i høringsbrevet at anbefalingene som fremlegges i utredningen er arbeidsgruppens anbefalinger, og vil gjøre egne vurderinger basert også på innspill i høringsrunden. Departementet ber om eventuelle innspill til både arbeidsgruppens forslag i utredningen, samt ev. også andre forslag. Vedrørende spørsmålet om hvordan standardsettingen skal finansieres, bemerker departementet at arbeidsgruppens forslag om privat finansiering med utlikningsordning administrert av Brønnøysundregistrene trolig ikke vil velges, men departementet ber likevel relevante høringsinstanser knytte merknader til alternativet.

Kontakt oss

Som medlem i Revisorforeningen, kan du kontakte oss direkte  hvis du har innspill eller spørsmål til denne saken eller andre saker. 

Signe

Haakanes

Rådgiver regnskap
917 86 520 [email protected]