Kompensasjonsmelding for private og ideelle virksomheter

Skatteetatens løsning for attestering av kompensasjonsmeldinger.

Publisert:

Momskompensasjonsmeldingen for 6 periode 2023 med innleveringsfrist 10. februar 2024 kan være første melding du skal attestere i ny løsning. Får å få  adgang til å attestere er det nødvendig å inneha tilstrekkelig rolle.

Du finner informasjon om den nye innleveringsordningen, hvordan revisor skal attestere og om tildeling av nødvendige roller på skatteetaten.no.

I tillegg til den elektroniske attesteringen må revisor utarbeide attest som skal inneholder erklæring om at:

  1. Enheten er omfattet av kompensasjonsordningen
  2. Oppgitt beløp er kompensasjonsberettiget
  3. Opplysninger er kontrollert i henhold til god revisjonsskikk, jf. ISA 805 «Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

Attesten skal oppbevares som underlagsdokumentasjon i regnskapet.