Overføring av aksjer med negativ inngangsverdi rammet av omgåelsesregelen

Overføring av stemmerettsløse B-aksjer med negativ inngangsverdi til barns aksjeselskap i forbindelse med generasjonsskifte ble rammet av omgåelsesregelen.

Publisert:

Det var konklusjonen i en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU nr. 8/2023.

Saksforholdet

Far hadde passert alminnelig pensjonsalder og ønsket å overføre 90 % av aksjene i sitt selskap vederlagsfritt til en av sine livsarvingers holdingselskap. Aksjene skulle først gjøres om til B-aksjer uten stemmerett, men skulle ha ordinær utbytterett. Det var ikke planlagt salg av aksjene til eksterne og det skulle inntas bestemmelser om dette.

Aksjene hadde negativ inngangsverdi på om lag 11,5 millioner kroner etter tidligere tilbakebetalinger av innbetalt kapital og negativ RISK-regulering før 2006. Virkelig verdi på de overførte aksjene var anslått til om lag 9 millioner kroner.

Skattyter ba om en bindende forhåndsuttalelse om transaksjonen utløser beskatning for giver (far).

Skattedirektoratets vurdering

Skatteloven § 13-1 om skjønnsfastsettelse ved interessefellesskap kommer ikke til anvendelse ved rene gaver.

Når det gjelder omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2 kom imidlertid Skattedirektoratet til at overføringen hovedsakelig var skattemotivert, nemlig å kvitte seg med den latente skatteforpliktelsen. Det ble vist til at det dreide seg om B-aksjer uten stemmerett. Far beholdt kontrollen over selskapet og styrer mulig videresalg av aksjene gjennom gavebrevet med salgsbegrensinger. Formålet var i liten grad å overføre driften av selskapet.

Det er ikke tilstrekkelig at hovedformålet med en disposisjon er å oppnå en skattefordel for at en disposisjon skal rammes av omgåelsesregelen i § 13-2. Det må i tillegg foretas en totalvurdering om disposisjonen kan legges til grunn skattemessig. Ved totalvurderingen legges det vekt på ulike momenter, bl.a. formålet med skattereglene. Ved denne vurderingen la Skattedirektoratet avgjørende vekt på skattereglene tilsier at latente skatteforpliktelser skal komme til beskatning i fremtiden. Det vil ikke skje ved overføring til barns aksjeselskap som vil eie de overførte aksjene i fritaksmetoden.

Skattedirektoratet konkluderte med at overføringen vil bli rammet av skatteloven § 13-2 (omgåelse)

Andre bindende forhåndsuttalelser

Det foreligger flere bindende forhåndsuttalelser der aksjer med negativ inngangsverdi har vært overført som gave til barns aksjeselskap, men der Skattedirektoratet har konkludert med at hovedformålet ikke var å oppnå en skattebesparelse, men å gjennomføre et generasjonsskifte. Overføringene gikk derfor klar av omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2.

  • BFU 9/2023: Negativ inngangsverdi om lag 35 MNOK, verdi på aksjene om lag 38 MNOK
  • BFU 8/2018: Negativ inngangsverdi om lag 100 MNOK, verdi på aksjene minst 500 MNOK
  • BFU 20/2021: Negativ inngangsverdi om lag 3 MNOK, verdi på aksjene om lag 30 MNOK
  • BFU 12/2022: Negativ inngangsverdi om lag 20 MNOK, verdi på aksjene om lag 13,2 MNOK