Regler om global minimumsbeskatning i norsk rett (pilar 2)

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til implementering i norsk rett av reglene om en global minimumsbeskatning på minst 15 prosent

Publisert:

De foreslåtte reglene vil først og fremst påvirke store konserner med en årlig omsetning på minst 750 millioner euro. Formålet er å beskytte skattegrunnlaget mot overskuddsflytting og motvirke skadelig skattekonkurranse internasjonalt.

Reglene er et resultat av et omfattende samarbeid om endringer i det internasjonale rammeverket for beskatning av store flernasjonale konserner. Samarbeidet foregår i Inclusive Framework, som er et internasjonalt samarbeidsorgan under OECD, med over 140 medlemsland. Det har over flere år pågått arbeid for å reformere internasjonale skatteregler, slik at disse skal være rustet for å håndtere nye utfordringer i forbindelse med digitaliseringen av økonomien.

I 2021 oppnådde man politisk enighet om en løsning som består av to deler, omtalt som pilarer. Pilar 2 i denne to-pilarløsningen handler om å sikre at store, flernasjonale konserner skattlegges med en effektiv skattesats på minst 15 prosent i alle land der de er etablert. I høringsnotatet foreslås det norske regler som skal bidra til å sikre en slik global minimumsbeskatning. Reglene bygger på modellregler utarbeidet av Inclusive Framework.

Det foreslås å innføre reglene fra 2024.

Høringsfristen er 1. august 2023.