Regnskapsregisteret ettergir forsinkelsesgebyr

Oppdatert 09.01.24: Ettergivelse av forsinkelsesgebyret for regnskapsåret 2022 på grunn av utsatt frist for innsending av skattemelding til Skatteetaten gjelder bare hvis komplett årsregnskap er sendt til Regnskapsregisteret senest 31. august 2023. Regnskapsregisteret presiserer at de som vil søke om ettergivelse, og som har sendt inn komplett årsregnskap senere enn 31. august 2023, kan søke om delvis ettergivelse av forsinkelsesgebyret som har påløpt i august.

Publisert:

Sen innsendelse må skyldes utsatt frist hos Skatteetaten til 21. august 2023 og dette må være anført i søknaden eller klagen.

Regnskapsregisteret har etter en fornyet vurdering kommet til at det fremstår som det klart rimeligste at en ser de statlige etatene i sammenheng ut fra de faktiske omstendighetene i saken, og at de kan ettergi forsinkelsesgebyrene med hjemmel i regnskapsloven § 8-3 tredje ledd første punktum "særlige rimelighetsgrunner".

Regnskapsregisteret opplyser at de har mange søknader og noen klager med slike anførsler som ikke er behandlet enda, og de vil få gebyrene ettergitt.

Registeret opplyser videre at det vil gjennomgå søknadene som allerede er nektet og som var begrunnet med utsatt frist hos Skatteetaten slik at de av eget tiltak kan omgjøre vedtakene om avslag og ettergi disse gebyrene. Dette omfatter også der komplett årsregnskap er levert etter 31. desember 2023, så lenge anførselen omhandler utsatt frist og/eller problemer med innsending av skattemelding til Skatteetaten. Det vil imidlertid ta noe tid, ettersom det gjelder nesten 2000 søknader.

Revisorforeningen vil samtidig oppfordre revisorene til å vurdere tiltak for å forebygge at tilsvarende utfordringer oppstår i revisjonen av 2023-regnskapene. Det er behov for en tidsmessig buffer for å ta høyde for eventuelle utfordringer i forbindelse med overgangen til ny skattemelding for aksjeselskaper. Tiltak kan for eksempel være å sette tidligere frister for kundenes/regnskapsførerenes ferdigstillelse av årsregnskaper og skattemeldinger, å følge opp tett at fristene overholdes og sjekke at systemleverandørene er i rute med overgangen til ny skattemelding etc. Gjentatte brudd på frister i lovgivningen, herunder aksjelovens krav til å avholde ordinær generalforsamling senest 30. juni hvor bl.a. årsregnskapet behandles, kan medføre at revisor må vurdere fratreden.