Regnskapsregisteret forlenger klagefristen på forsinkelsesgebyr til 15. november

Forlengelsen gjelder kun der klagefristen ikke hadde utløpt 19. oktober og der grunnlaget for klagen var utsatt frist hos skatteetaten.

Publisert:

Regnskapsregisteret kan ettergi forsinkelsesgebyr der forsinkelsen skyldes forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller det foreligger særlige rimelighetsgrunner. Vilkårene er strenge, og det er vanskelig å få ettergitt forsinkelsesgebyret. Det er gitt avslag på søknader som har vist til problemer med skattemeldingen som begrunnelse.

Regnskapsregisteret har imidlertid nå fattet et vedtak som på bestemte vilkår forlenger klagefristen:

«Vi har hjemmel til å forlenge klagefristen før denne har utløpt, jf. forvaltningsloven § 29 siste ledd. Bestemmelsen må forstås slik at vi kan forlenge fristen enten vi mottar anmodning om det i konkrete enkeltsaker eller generelt for en bestemt type saker. Etter din anmodning vil vi forlenge klagefristen for de som har fått avslag på søknad om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2022, og hvor det som grunnlag er anført at forsinkelsen har sammenheng med utsatt frist hos Skatteetaten, til 15. november 2023. I og med at vi bare kan forlenge klagefristen før den har utløpt, gjelder dette for de tilfellene hvor klagefristen ikke allerede hadde utløpt da vi mottok din e-post 19. oktober 2023. De som klager må vise til vedtaket som fremkommer i denne e-postkorrespondansen. 
Vi vil imidlertid minne om det vi tidligere har sagt om at vi kan vektlegge anførsler hvor det vises til konkrete problemer med å få utarbeidet og innsendt årsregnskapet innen fristen 31. juli for den aktuelle virksomheten som søknaden/klagen gjelder. Stort arbeidspress, økt arbeidsbyrde knyttet til ny løsning for innsending av skattemelding til Skatteetaten for enkeltpersonforetak og ferieavvikling er ikke tilstrekkelig, og det vil ikke være grunnlag for å få medhold i klage med disse anførslene.»