Skatteetaten har nå publisert SAF-T Financial versjon 1.30

Det er "strammet inn" på bruk av standardformatet, endret strukturer, utvidet datatyper i en rekke elementer, og lagt til nye elementer for å gjøre standardformatet mer brukervennlig, og for å nærme seg en enklere overføring fra system til system. Det nye versjonen vil gjelde fra 01.01.25.

Publisert:

Det gamle skjemaet (versjon 1.20) og dokumentasjon, kan fortsatt benyttes for tidligere år (regnskapsår 2024 og tidligere). 

De største endringene er:

Hovedtrekk for endringer i skjema: 

  • Ny struktur i Customers og Suppliers, BalanceAccountStructure. Gjør det mulig å legge inn flere balansekontoer pr kunde og leverandør, da strukturen kan gjentas så mange ganger det er nødvendig. Dette løser utfordringene med å kunne avstemme balansekontoer mot reskontroer.
  • Flere elementer er endret fra Optional (frivillig) Mandatory (obligatoriske). Se den generelle dokumentasjonen på skatteetaten.no for nærmere detaljer.
  • De fleste elementene i AddressStructure har fått nye datatyper som gir adgang til å benytte flere tegn. Det samme gjelder for flere andre elementer. Se fullstendig oversikt i den generelle dokumentasjonen.
  • I GeneralLedgerEntries er det lagt inn 3 nye elementer, VoucherType, VoucherDescription og ModificationDate. Bilagstype og bilagsbeskrivelse er lagt på transaksjonsnivå. Det samme gjelder endringsdato, som skal vise siste endring av et bilag.
  • I TaxInformationStructure er elementet <TaxAmount> erstattet med to nye elementer, <DebitTaxAmount> og <CreditTaxAmount>. Tilsvarende er gjort i AnalysisStructure, hvor elementet AnalysisAmount erstattet med <DebitAnalysisAmount> og <CreditAnalysisAmount>. Endringene er gjennomført for analyseformål.

Hovedtrekk for endringer i dokumentasjon:  

  • Dokumentene er oppdatert som følge av tekniske endringer og skjemaoppdatering.
  • Det er løftet frem og tatt inn flere presiseringer i dokumentasjonen. Som eksempel kan nevnes en presisering om maks ett regnskapsår per fil ved innsending av SAF-T Financial-filer til skattekontoret. Det er også tydeliggjort at dersom de aktuelle dataene finnes tilgjengelig i databasen, så skal disse elementene være med i SAF-T-eksporten (Mandatory).
  • Alternativet for mapping av foretakets kontoer mot 2- eller 4-sifret standard kontoplan er fjernet. Eneste alternativ for mapping av selskapets kontoer skal være ved bruk av GroupingCategory og det er utarbeidet en liste som nå er tilrettelagt med gjeldende temaer og kontoer i den nye næringsspesifikasjonen. Listen er publisert på Github, og vil løpende bli oppdatert. Mapping av kontoer til den nye næringsspesifikasjonen er en kobling mellom selskapets egne kontoer i regnskapet og et standardsett med temaer/kontoer. Dette gjøres for analyseformål.