Utflyttingsskatten endres fra 20. mars 2024

Regjeringen foreslår at utflyttingskatten må betales innen 12 år, og at det bare er verdiendringer som har oppstått mens eier har vært bosatt i Norge som skal skattlegges.

Publisert:

Den såkalte «utflyttingsskatten» innebærer at det beregnes en gevinst på urealiserte aksjer mv. ved utflytting fra Norge. Regjeringen har nå sendt et forslag til endringer i utflyttingsskatten på høring, men det foreslås at endringene skal gjelde for utflyttinger og overføringer fra og med 20. mars 2024, dagen forslaget ble sendt på høring.

Femårsregelen

Opprinnelig bortfall den beregnede gevinsten fem år etter utflytting hvis skattyteren ikke hadde realisert aksjen innen fem år. Femårsregelen ble opphevet 29. november 2022, men betalingen kunne i praksis utsettes på ubestemt tid hvis aksjene ikke ble realisert eller overført til nærstående.

  • For fysiske personer som flyttet før 29. november 2022, bortfaller utflyttingsskatten etter fem år i utlandet.
  • For de som flyttet fra og med 29. november 2022 og frem til i dag kan betaling av utflyttingsskatten utsettes på ubestemt tid, frem til realisasjon.
  • Ved utflytting eller overføring som skjer fra og med i dag, må utflyttingsskatten betales innen 12 år.

Betalingsutsettelse inntil 12 år

Ved utflytting kan det kreves at betaling av skatten utsettes til aksjen mv. realiseres eller overføres til nærstående.

Det foreslås nå å begrense utsettelsen av betaling av fastsatt utflyttingsskatt til 12 år. Skattyter gis valget mellom å betale skatten umiddelbart, i rentefrie rater over 12 år, eller ved utløpet av 12-årsfristen med tillegg av renter. Hvis skattyter flytter tilbake med aksjen innen 12 år, bortfaller eller tilbakebetales skatten.

Kun verdiendringer mens eier bor i Norge

Det foreslås videre å begrense utflyttingsskatten til å omfatte skatt på verdiendringer som har oppstått mens eieren har vært bosatt i Norge. Dette innebærer at Norge ikke lenger skal beregne utflyttingsskatt på gevinster som er opparbeidet før innflytting til Norge, og at verdifall etter utflytting ikke reduserer utflyttingsskatten.

Andre endringer

I tillegg foreslår regjeringen flere justeringer:

  • Virkeområdet for utflyttingsskatten utvides, slik at aksjesparekonto og fondskonto omfattes.
  • Det innføres en egen nedre grense på 100 000 kroner for å fastsette utflyttingsskatt på overføring av aksjer mv. med et gaveelement til noen bosatt utenfor Norge.
  • Kravet om sikkerhetsstillelse gjøres betinget av at det er en konkret risiko for manglende oppgjør.
  • Det presiseres at realisasjon og skattyters død fører til at utflyttingsskatten må gjøres opp.
  • Ved tilbakeflytting innenfor 12-årsperioden faller utflyttingsskatten bort for aksjer som er i behold.
  • Det gjøres unntak fra de generelle endringsfristene ved fastsetting av utflyttingsskatt.