Vil ha bedre overgangsregel for fusjonsfordringer oppstått i 2023

Revisorforeningen ber Finansdepartementet om å endre overgangsregelen for fusjonsfordringer oppstått i 2023.

Publisert:

Skatteloven § 11-7 annet ledd er endret slik at skattemessig verdi på fordring og gjeld etter konsernfusjon eller fisjon skal settes lik fordringens pålydende. Det vil derfor ikke lenger oppstå gevinst eller tap ved realisasjon av slike fordringer. Loven ble endret den 20. desember 2023 i forbindelse med vedtakelsen av statsbudsjettet for 2024, men er gitt virkning fra inntektsåret 2023.

At lovendringen er vedtatt med virkning for hele 2023 har skapt problemer i praksis i de tilfeller det ble foretatt en fusjon eller fisjon i 2023 før de nye reglene ble foreslått og vedtatt, men der datterselskapet er solgt i 2023. Ved salget er det tatt hensyn til den latente skatten eller skattefordelen på fusjonsgjelden ved fastsetting av vederlaget på aksjene.

Skattedirektoratet har ment at det ikke er rom for å tolke overgangsregelen slik at det er mulig for partene å beholde den midlertidige forskjellen på fisjonsfordringer oppstått i 2023, slik tilfellet er for fusjonsfordringer oppstått i 2022 eller tidligere.

Revisorforeningen har derfor sendt brev til Finansdepartementet der vi ber om en fornyet vurdering, eventuelt å endre overgangsregelen slik at partene gis adgang til å beholde den midlertidige forskjellen på fusjonsfordringer oppstått i 2023.