Vurdering av egnethetskrav - rundskriv fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv om vurdering av egnethetskrav. Rundskrivet inkluderer justeringer og oppdateringer av tidligere rundskriv.

Publisert:

Rundskriv 3/2023 Vurdering av egnethetskrav viderefører i stor grad retningslinjene fra tidligere rundskriv 1/2020.

Det nye rundskrivet:

  • Er oppdatert med endringer i lov og forskrifter.

  • Presiserer at i revisjonsforetak og regnskapsforetak gjelder egnethetskravene også den som er ansvarlig for foretakets kvalitetsstyring  (kvalitetsstyringsansvarlig), og for den foretaket utpeker som ansvarlig for et oppdrag (oppdragsansvarlig).

  • Tilføyer et kapittel om foretakenes egnethetsvurdering. Her står det bl.a. at vurderingen av den enkeltes egnethet skal være konkret med hensyn til at personen har nødvendige kvalifikasjoner for den konkrete virksomheten foretaket driver, og den funksjonen og oppgavene personen skal ivareta. Vi oppfatter at dette bygger på erfaringer med at egnethetsvurderinger kun avklarer at personen ikke har gjort noe galt og at kvalifikasjoner ikke vurderes godt nok.