Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 321 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Likvidasjonsutbytte og selskapsaksjonærer

  AS A og AS B eier 50 % hver av AS C. AS C består av en bankkonto på ti millioner kroner etter at selskapet har realisert sin eneste eiendel som var aksjene i AS X. AS A og AS B ønsker å ta ut midlene fra selskapet, og vurderer fire alternativer: Utbytte på ti millioner kroner Avvikling av AS C...

  Foretaksrett Skatt 15.06.2023

 • Fusjon med deleid selskap

  Nina eier alle aksjene i Invest AS. Invest AS eier 40 % av Drift AS og Nina eier de resterende 60 %. Nina ønsker å fusjonere Drift AS inn i Invest AS. Kan fusjonen gjennomføres ved å øke pålydende?

  Foretaksrett Skatt 28.05.2023

 • Bruk av utenlandsk språk i regnskapet

  I følge regnskapsloven § 3-4 skal årsregnskapet og årsberetningen være på norsk. Departementet kan ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at årsregnskapet og/eller årsberetningen kan være på et annet språk. Har departementet bestemt ved forskrift/enkeltvedtak at årsregnskap og årsberetning kan...

  Regnskap Selskapsrapportering 10.05.2023

 • Eksempel på revisjonsberetning til AS under avvikling

  Vi har en revisjonskunde som har besluttet å oppløse og slette selskapet. Hvor finner jeg eksempler på revisjonsberetninger for slike oppdrag?

  Foretaksrett Revisjon 03.05.2023

 • Terskelverdier revisjon - driftsinntekter

  1) Hvordan defineres innholdet i begrepet driftsinntekter når det gjelder terskelverdien på 7 millioner for fritak fra revisjonsplikten? 2) Inngår gevinst ved salg av eiendom og andre varige driftsmidler, eller inngår hele brutto salgsbeløp i driftsinntektsbegrepet?

  Regnskap Revisjon Selskapsrapportering 02.05.2023

 • Leietakers justeringsplikt for påkostninger leide lokaler

  I forbindelse med leie av lokaler har leietaker bekostet lokalet for å tilpasse lokalet til egen virksomhet. Leiekontrakten var opprinnelig inngått for fem år og leietaker får ikke forlenget avtalen. Når leiekontrakten er begrenset til fem år, og leietaker aktiverer og avskriver investeringen ove...

  Avgift 26.03.2023

 • Forholdet mellom ny og tidligere revisor - ikke revisor forrige regnskapsår

  Et aksjeselskap har tidligere hatt revisor, men hadde fravalgt revisjon for forrige regnskapsår. Gjelder bestemmelsene i revisorloven § 9-2 om plikt til å forespørre forrige revisor før ny revisor påtar seg oppdraget, og har forrige revisor plikt eller adgang til å gi opplysninger til ny ...

  Revisjon 21.03.2023

 • Foregående års regnskap ikke revidert

  Jeg er nyvalgt revisor i selskap ABC AS. Selskapet har vært uten revisor de tre siste årene ettersom selskapet har vært under terskelverdiene. Må jeg i min revisjonsberetning nevne at sist årsregnskap ikke er revidert?

  Revisjon 17.03.2023

 • Kontrolloppstilling for ikke-skattepliktige

  Vi reviderer en organisasjon som er unntatt skatteplikt, jf. skatteloven § 2-32 første ledd . De har ansatte, og således kostnader til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift. Er organisasjonen pliktig til å utarbeide skjema over lønns- og pensjonskostnader, RF-1022 Lønn- og pensjonskostnader...

  Revisjon Skatt 09.03.2023

 • Konsernfusjon – tidspunkt for verdsettelse av innskuddet

  I september 20X0 skal det vedtas en konsernfusjon etter aksjeloven § 13-2 annet ledd , dvs. der det overtakende selskapets morselskap utsteder vederlaget til aksjonærene i det overdragende selskapet. Kan styret i redegjørelsen for fusjonsplanen benytte tallene fra overdragende selskaps regnskap p...

  Foretaksrett Regnskap Selskapsrapportering 07.03.2023