Skatte- og avgiftslettelser

Aktive ordninger

Lav momssats reduseres fra 12 % til 6 %

Stortinget har vedtatt en reduksjon av lav momssats fra 12 til 6 prosent med virkning fra 1. april til 31. desember 2020. Ordningen gjaldt opprinnelig frem til 31. oktober, men ble ved Stortingets vedtak 9. oktober 2020 forlenget ut 2020.

Regjeringspartiene og Frp har den 16. november inngått avtale om å forlenge den reduserte satsen til 30. juni 2021.

Den hurtige innføringen av den midlertidige satsreduksjonen gir mange praktiske utfordringer. Skattedirektoratet har derfor publisert en uttalelse om hvordan reduksjonen i lav momssats skal håndteres.

 • Forslag fremmet: 31. mars 2020
 • Tiltak vedtatt: 31. mars 2020, Innst. 2016 S. (2019-2020) og 9. oktober 2020, Innst. 20 S (2020-2021) 
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 1. april 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.   

Endring i skattemessige avskrivningsregler. Inntektsåret 2020.

Det er vedtatt en midlertidig ordning med startavskrivninger (30 %) i saldogruppe d. 

Startavskrivninger vil gjelde driftsmidler ervervet fra og med 20. juli 2020 og det blir bl.a. innført en maksimalgrense og en avgrensing mot erverv fra nærstående. Tiltaket er godkjent av ESA. Les mer på revisorforeningen.no

Stortinget har også fattet et anmodningsvedtak om en særskilt avskrivningssats for skip i næringsfart. Dette er ikke fulgt opp. Finansdepartementet mener forslaget vil komplisere skattesystemet og medføre høye administrative kostnader.

Skatt – tilbakeføring av underskudd i 2020 mot overskudd i 2018 og 2019. Inntektsåret 2020.

Bedrifter som går med underskudd i 2020, men som hadde overskudd i 2018/2019, får utbetalt skatteverdien av underskuddet. Underskudd som har gitt grunnlag for utbetaling kan ikke framføres.

Se omtale på revisorforeningen.no

 • Forslag lansert: Prop. 53 LS (2019-2020) 13.mars 2020 
 • Tiltak vedtatt: Innst. 198 : (2019-2020)Sanksjonert 27. mars 2020
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: Inntektsåret 2020

Ny modell for opsjonsbeskatning i oppstartsselskaper. Inntektsåret 2020.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper er utvidet slik at selskaper med inntil 25 ansatte og driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner skal kunne benytte ordningen. Per i dag er disse grensene på 12 ansatte og 16 millioner kroner. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen.

Skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskap. Inntektsåret 2020.

Beløpsgrensen for fradrag for aksjeinnskudd er hevet fra 500 000 kroner til 1 million kroner pr. investor. Videre er maksimalbeløpet pr. foretak forhøyet fra 1,5 til 5 millioner kroner. For 2020 og 2021 skal også ansatte og deres nærstående kunne benytte seg av ordningen.

Tiltak for olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. F.o.m. 2020.

Etter forlik i Stortinget er det vedtatt midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen som innebærer at selskapene kan fradragsføre investeringer fullt ut i særskattegrunnlaget i investeringsåret med tillegg av en friinntekt på 24 %. I tillegg kan skatteverdien av både underskudd (ikke begrenset til leteunderskudd) og ubenyttet friinntekt som er pådratt i 2020 og 2021 kreves utbetalt.

Oppheving av flypassasjeravgiften og lufthavnavgifter

Flypassasjeravgiften oppheves for perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Lufthavnavgifter oppheves fra 13. mars frem til og med 30. juni 2020.

Regjeringspartiene og Frp har den 16. november inngått avtale om å forlenge det midlertidige fritaket for flypassasjeravgift ut 2021.

Se omtale på revisorforeningen.no 

Ved Stortingsvedtak 9. oktober 2020 er opphevelsen av flypassasjeravgiften gitt virkning ut 2020.

 • Forslag fremmet: Prop 53 LS (2019-2020) kap. 4, 13. mars 2020 
 • Tiltak vedtatt: Endring i Stortingets vedtak om flypassasjeravgift vedtatt i Stortinget 19. mars og 9. oktober 2020, Innst. 20 S (2020-2021).
 • Forskrift fastsatt: 13. mars 2020 (fritak fra lufthavnavgift).
 • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: 1. jan – 31. des./13. mars – 30.juni. 2020

Gjeninnføring av fritak for CO2-avgift i industrien. For 2020. Opptrapping fra 2021.

CO2-avgiften på naturgass og LPG levert til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser er opphevet fra 1. april 2020, mot at det inngås en avtale der industrien går med på en gradvis opptrapping over en fireårsperiode.

Videre er totalisatoravgiften opphevet for 2020, med virkning fra 1. januar.

Les mer på revisorforeningen.no

 • Forslag fremmet: 31. mars 2020, anmodningsvedtak. Fulgt opp av Regjeringen 3. april 2020, Prop. 70 LS (2019-2020) Kap. 4.
 • Vedtatt av Stortinget: 7. april 2020, Innst. 233 S (Endring i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineraliske produkter og Stortingets vedtak om totalisatoravgift). Se også forskriftsendring 7. april 2020.

Særavgifter – midlertidig lettelse ved tilintetgjøring/destruering av varer. Inntil videre.

Plikten til å melde ifra til Skatteetaten 48 timer før tilintetgjøring skal finne sted, oppheves inntil videre, og gjelder alle særavgiftene. Videre oppheves kravet til samtykke fra Skatteetaten før tilintetgjøring av varer finner sted.

Les mer på skatteetaten.no

 • Tiltak fremmet: 27. mars 2020, Prop. 67 S (2019-2020)
 • Tiltak vedtatt: 31. mars 2020, Innst. 216 S. (2019-2020)
 • Tiltak trådt i kraft: 31. mars 2020

 

Utløpte ordninger

Redusert arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng for 3. termin

Arbeidsgiveravgiften ble satt ned med 4 prosentpoeng i alle soner for tredje termin (mai og juni). Kompensasjon på 250 mill. kroner til foretak i sone 5 (0-sonen). 

Samtidig ble det vedtatt å utsette betalingsfristen for tredje termin, fra 15. juli til 15. oktober 2020.

Se omtale på revisorforeningen.no 

Om rapportering av arbeidsgiveravgift for tredje termin, se artikkel på skatteetaten.no