Skatte- og avgiftslettelser

Aktive ordninger

 

Utløpte ordninger

Tidsavgrenset unntak fra reglene om begrenset skatteplikt

Virksomheter som under ordinære omstendigheter ikke ville blitt utøvd i Norge, er unntatt fra begrenset skatteplikt til Norge på grunnlag av at de ansatte har hjemmekontor i Norge og dette skyldes covid 19-pandemien. 

I forskrift er det videre gitt fritak fra plikten til lønnsrapportering og forskuddstrekk i slike tilfeller. 

Lav momssats reduseres fra 12 % til 6 %

Stortinget har vedtatt en reduksjon av lav momssats fra 12 til 6 prosent med virkning fra 1. april 2020. Ordningen gjaldt opprinnelig frem til 31. oktober 2020, men er forlenget til å gjelde til og med 30. september 2021.   

Den hurtige innføringen av den midlertidige satsreduksjonen en del praktiske utfordringer. Skattedirektoratet har derfor publisert en uttalelse om hvordan reduksjonen i lav momssats skal håndteres.

Regelverket

Gjeninnføring av fritak for CO2-avgift i industrien. For 2020. Opptrapping fra 2021.

CO2-avgiften på naturgass og LPG levert til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser er opphevet fra 1. april 2020, mot at det inngås en avtale der industrien går med på en gradvis opptrapping over en fireårsperiode.

Videre er totalisatoravgiften opphevet for 2020, med virkning fra 1. januar.

Tiltak for olje- og gassnæringen og leverandørindustrien. F.o.m. 2020.

Etter forlik i Stortinget er det vedtatt midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen som innebærer at selskapene kan fradragsføre investeringer fullt ut i særskattegrunnlaget i investeringsåret med tillegg av en friinntekt på 24 %. I tillegg kan skatteverdien av både underskudd (ikke begrenset til leteunderskudd) og ubenyttet friinntekt som er pådratt i 2020 og 2021 kreves utbetalt.

Skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskap. Inntektsåret 2020.

Beløpsgrensen for fradrag for aksjeinnskudd er hevet fra 500 000 kroner til 1 million kroner pr. investor. Videre er maksimalbeløpet pr. foretak forhøyet fra 1,5 til 5 millioner kroner. For 2020 og 2021 skal også ansatte og deres nærstående kunne benytte seg av ordningen.

Ny modell for opsjonsbeskatning i oppstartsselskaper. Inntektsåret 2020.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper er utvidet slik at selskaper med inntil 25 ansatte og driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner skal kunne benytte ordningen. Per i dag er disse grensene på 12 ansatte og 16 millioner kroner. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen.

Skatt – tilbakeføring av underskudd i 2020 mot overskudd i 2018 og 2019. Inntektsåret 2020.

Bedrifter som går med underskudd i 2020, men som hadde overskudd i 2018/2019, får utbetalt skatteverdien av underskuddet. Underskudd som har gitt grunnlag for utbetaling kan ikke framføres.

Se omtale på revisorforeningen.no

  • Forslag lansert: Prop. 53 LS (2019-2020) 13.mars 2020 
  • Tiltak vedtatt: Innst. 198 : (2019-2020)Sanksjonert 27. mars 2020
  • Ikrafttredelse/virkningstidspunkt: Inntektsåret 2020

Endring i skattemessige avskrivningsregler. Inntektsåret 2020.

Det er vedtatt en midlertidig ordning med startavskrivninger (30 %) i saldogruppe d. 

Startavskrivninger vil gjelde driftsmidler ervervet fra og med 20. juli 2020 og det blir bl.a. innført en maksimalgrense og en avgrensing mot erverv fra nærstående. Tiltaket er godkjent av ESA.

Stortinget har også fattet et anmodningsvedtak om en særskilt avskrivningssats for skip i næringsfart. Dette er ikke fulgt opp. Finansdepartementet mener forslaget vil komplisere skattesystemet og medføre høye administrative kostnader.

Redusert arbeidsgiveravgift med 4 prosentpoeng for 3. termin

Arbeidsgiveravgiften ble satt ned med 4 prosentpoeng i alle soner for tredje termin (mai og juni). Kompensasjon på 250 mill. kroner til foretak i sone 5 (0-sonen). 

Samtidig ble det vedtatt å utsette betalingsfristen for tredje termin, fra 15. juli til 15. oktober 2020.

Om rapportering av arbeidsgiveravgift for tredje termin, se artikkel på skatteetaten.no

Full kompensasjon for moms

For 2020 ble bevilgningene til kompensasjon av anleggsmoms økt med 106,5 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbusjett. Dermed kunne alle de 532 søknadene som lå til behandling få full momskompensasjon for idrettsanlegg.

Les mer på regjeringen.no

For 2021 foreslår Regjeringen at ordningen blir tilført 35 millioner kroner ekstra i tillegg til det som allerede er bevilget for å sikre at alle organisasjoner får tilbake hver krone de har brukt på moms i 2021.