Den mest betydningsfulle endringen i revisors rapportering på flere tiår

Ny revisjonsberetning dreier seg ikke om semantikk. Den representerer en helt ny tilnærming – fra standard formuleringer til skreddersøm.

Publisert:

Målet er større åpenhet om sentrale forhold i revisjonen og å øke verdien av revisors rapportering overfor brukerne av beretningen. I denne artikkelen gir vi deg et overblikk over de viktigste endringene.

Brukerne etterlyser en mer informativ og relevant beretning

Brukerne av regnskapene har lenge ønsket endringer i revisjonsberetningen, som er blitt kritisert for å være for preget av standardtekst og ikke si noe om det reelle innholdet i revisjonen eller hvilke poster i regnskapet som er vurdert å være viktige. Det har blitt etterlyst en revisjonsberetning som er mer informativ og relevant.

De viktigste endringene i beretningen

  • Revisors konklusjon om regnskapet vil komme innledningsvis, før beskrivelsen av grunnlaget for konklusjonen
  • Beskrivelse av sentrale forhold i revisjonen (Key Audit Matters) blir obligatorisk i børsnoterte foretak
  • Beskrivelser blir kortere og det brukes et lettere, mer forståelig språk


Erfaringer fra land som har tatt ny beretning i bruk: - Bidrar til bedre innsyn og økt informasjonsverdi

Erfaringer fra land som allerede har tatt den nye revisjonsberetningen i bruk, viser at den gir bedre innsyn i revisjonsprosessen og øker informasjonsverdien av beretningen.

Det gjøres ingen endringer i gjennomføringen av selve revisjonen, men ved at revisor kommuniserer forholdene i beretningen, er det blitt økt oppmerksomhet både fra selskapene og brukerne av regnskapet om de beskrevne forholdene. Dette har blant annet ført til bedre og mer konstruktiv dialog mellom revisor og de som har ansvar for styring og kontroll i selskapene, både om informasjonen selskapet selv gir i regnskapet og notene vedrørende de forholdene revisor omtaler i sin beretning.

I tillegg er det heller ikke tvil om at det har medført et fornyet fokus på denne typen forhold fra revisorenes side.

Sentrale forhold ved revisjonen

Beskrivelse av sentrale forhold ved revisjonen blir obligatorisk ved revisjon av børsnoterte selskaper. I oppsummeringen av sentrale forhold ved revisjonen, skal revisor beskrive de forholdene som var av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet.

Eksempler på forhold som vil kunne kommuniseres er:

  • Områder med høyere risiko for vesentlige feil
  • Områder i regnskapet hvor det er gjort betydelige skjønnsmessige vurderinger
  • Vesentlige hendelser eller transaksjoners innvirkning på revisjonen

 

I beretningen skal revisor beskrive de enkelte forholdene, hvorfor de ble vurdert til å være sentrale forhold, og hvordan disse ble håndtert i revisjonen. Beskrivelsen av sentrale forhold skal ikke være standardformuleringer. Det forutsettes at selskapet, i regnskapet og noter, har kommunisert de forholdene som omtales i revisors beretning. Revisor skal således ikke gi ny informasjon, men gi regnskapsbrukerne et bedre innblikk i de viktigste forholdene i regnskapet.

En slik endring vil øke informasjonsverdien av revisjonsberetningen ved å bidra til større åpenhet om den utførte revisjonen. Beskrivelsene vil gjøre at brukerne av regnskapet forstår hvilke forhold som revisor mener har hatt størst betydning for revisjonen av regnskapet. I tillegg vil omtalen også kunne hjelpe brukerne av regnskapet med å forstå virksomheten og områder i det reviderte regnskapet hvor ledelsen har utøvd betydelig skjønn på en bedre måte.

Ny revisjonsberetning i ikke-noterte foretak

Selv om sentrale forhold vedrevisjonen kun er obligatorisk for noterte foretak, vil den nye revisjonsberetningen også ha konsekvenser for foretak som ikke er noterte. En endring som vil gjelde alle beretninger, er at revisors konklusjon om regnskapet vil komme innledningsvis i beretningen.

Videre følger de delene av beretningen som bærer større preg av å være standardformuleringer, som for eksempel uttalelse om at revisor er uavhengig av selskapet, beskrivelsene av ledelsens ansvar og revisors oppgaver og plikter. Disse delene av beretningen er også endret ved at beskrivelsene er blitt kortere og de er beskrevet med et lettere og mer forståelig språk.

Endringene skal bidra til å gjøre revisjonsberetningen mer relevant for brukerne av selskapenes finansielle rapportering. Det handler om å tydeliggjøre verdien av revisjonen og gjøre brukerne bedre i stand til å forstå grunnlaget for revisors konklusjon.

Selv om beskrivelse av sentrale forhold ved revisjonen kun er et krav i noterte foretak, er det ingenting i veien for å gjennomføre dette også i andre typer foretak dersom revisor finner det hensiktsmessig.

Frivillig bruk av sentrale forhold ved revisjonen

Frivillig bruk av sentrale forhold ved revisjonen i unoterte foretak, kan ha en positiv effekt på brukernes oppfatning av både selskapet og revisjonen av årsregnskapet.

Det er flere faktorer som vil kunne påvirke om sentrale forhold ved revisjonen skal tas med i revisjonsberetningen eller ikke. Kompleksitet og omfang er blant disse. I tillegg vil det være naturlig å avklare med klienten om dette er ønskelig. Selv om konklusjonen skulle bli at sentrale forhold ikke tas med i beretningen, vil det kunne være hensiktsmessig for revisor å benytte beskrivelsene i dialogen med selskapets styre og ledelse. Det i seg selv vil kunne være nyttig for ledelsen og øke verdien av revisjonen.

Når skal ny beretning tas i bruk?

Den nye beretningen skal benyttes ved revisjon av regnskaper som avsluttes 15. desember 2016 eller senere. Det vil for de aller fleste selskapene bety fra og med regnskapsåret 2016. Som følge av endringene har en rekke standarder blitt revidert og én ny er kommet til. Revisjonskomiteen har som følge av dette også oppdatert eksempelsamlingen med nye revisjonsberetninger.

Ny standard/standarder med endringer som en følge av ny revisjonsberetning:

  • Ny – ISA 701 Omtale av sentrale forhold ved revisjonen i den uavhengige revisors beretning
  • Reviderte – ISA 700, 705, 706, 260 og 570
  • Følgeendringer andre ISAer (ISA 210, 220, 230, 510, 540, 580, 600 og 710)