Høringsvar - Oppdaterte og nye forskrifter om tilskudd til natur- og friluftlivsformål

Revisorforeningen anerkjenner og  behovet for revisorinvolvering for tilskudd av en viss størrelse. Imidlertid foreslår vi justeringer i formuleringene for å tydeliggjøre revisors rolle og ansvar i denne sammenheng.

Publisert:

Høringen presenterer seks forskrifter relatert til tilskudd for natur- og friluftsformål, og foreslår likelydende paragrafer om rapporteringskrav i alle. Det foreslås at: «Når tilskuddet er 400 000 kroner eller høyere skal regnskapet være signert av statsautorisert revisor.» Vi anerkjenner og støtter behovet for revisorinvolvering for tilskudd av en viss størrelse. Imidlertid ønsker Revisorforeningen å adressere og foreslå justeringer i formuleringen for å tydeliggjøre revisors rolle og ansvar i denne sammenheng. 

Presisering av revisors rolle

Bruken av ordet "signert" kan skape usikkerhet rundt revisors rolle og hvordan denne differensieres fra de som avlegger og er ansvarlige for regnskapet. Vi foreslår derfor en mer presis formulering for å unngå potensielle misforståelser og for å klargjøre revisors funksjon og ansvar.

Forslag til ny formulering

Revisorforeningen foreslår at kravet til revisors involvering formuleres som at revisor skal gi en uttalelse om regnskapet for bruken av tilskuddet. Vi foreslår at setningen: «Når tilskuddet er 400 000 kroner eller høyere skal regnskapet være signert av statsautorisert revisor.» erstattes med: «Når tilskuddet er 400 000 kroner eller høyere skal regnskapet være revidert av statsautorisert revisor.» Dette vil eliminere enhver tvil om hvilken tjeneste som skal leveres og klargjøre revisors rolle og ansvar i prosessen.