Ny BFU om den lovfestede omgåelsesregelen

Salg av et aksjeselskap rett etter at selskapet var fisjonsfusjonert inn i et nystiftet datterselskap i et nystiftet (skygge)konsern eid av de samme aksjonærene, ble ikke rammet av omgåelsesregelen.

Publisert:

Det var konklusjonen i en nylig avgitt bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU nr. 8/2020.

Saksforholdet

Selskap AS, som består av eiendom og drift, var eid av tre personlige aksjonærer. De tre aksjonærene ønsket å selge driftsdelen.

De tre aksjonærene planla å stifte et holdingselskap med to datterselskaper. Selskap AS skulle deretter fisjonere eiendom og drift inn i de to nystiftede datterselskapene ved konsernfusjon etter aksjeloven § 14-2 tredje ledd, dvs. at aksjonærene fikk vederlaget i form av aksjer i holdingselskapet. Deretter skulle selskapet med drift selges. Salget av driftsdelen ville dermed komme inn under fritaksmetoden.

Samlet skattebesparelse var anslått til om lag kr 900 000 (nominelt) i forhold til å selge driften uten å gjennomføre konsernfisjonen.

Den lovfestede omgåelsesregelen

Skattedirektoratet skulle vurdere om transaksjonen blir rammet av den nye lovfestede omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2.

Skatteloven § 13-2 fastsetter to vilkår som begge må være oppfylt for at det skal foreligge en omgåelse

  1. Det første er at hovedformålet med en disposisjon eller flere sammenhengende disposisjoner er å oppnå en skattefordel, jf. annet ledd bokstav a.
  2. Det andre vilkåret er at disposisjonen(e) etter en totalvurdering ikke kan legges til grunn for beskatningen, jf. annet ledd bokstav b. Ved totalvurderingen skal det blant annet legges vekt på de momenter som fremkommer i bestemmelsens tredje ledd.

Skattedirektoratets vurderinger

Skattedirektoratet la til grunn at hovedformålet med disposisjonsrekken var å oppnå en skattebesparelse.

Når det gjelder totalvurderingen mente direktoratet at flere av momentene som er nevnt i paragrafen også taler for at omgåelsesregelen kommer til anvendelse. Det ble bl.a. vist til at disposisjonsrekken har liten forretningsmessig egenverdi utover skattebesparelsen, skattefordelens størrelse (kr 900 000) og at disposisjonsrekken fremstår som en uhensiktsmessig vei for å selge innmaten.

Når Skattedirektoratet likevel kom til at disposisjonen ikke skullerammes av omgåelsesregelen, skyldes det Finanskomiteens uttalelser i Innst. 24 L (2019-2020) om at den praksis som var etablert av Høyesterett i den såkalte Tangen 7-dommen ikke skulle endres ved lovfesting av omgåelsesregelen. Dommen gjaldt et aksjesalg hvor det først var foretatt en fisjon av eiendom for å legge til rette for salg av aksjer i fritaksmetoden og der Høyesterett kom til at disposisjonen ikke ble rammet av ulovfestet gjennomskjæring.

Skattedirektoratet viste også til Finanskomiteens merknader i Innst. 361 (2019-2020) pkt. 20 der komiteen presiserte at denne praksisen også skulle videreføres også for tilfeller der det er selve virksomheten eller andre eiendeler enn fast eiendom som fisjoneres ut.

Skattedirektoratets konklusjon var derfor at den skisserte omorganiseringen med etterfølgende salg av aksjer i driftsselskapet ligger innenfor de tilpasningsmuligheter som skattereglene åpner for. Dette gjelder også for omorganiseringer av virksomhet der det er planlagt eller avtalt salg av virksomhet eller eiendeler.