Styret i allmennaksjeselskaper kan behandle årsregnskapet i videomøte eller telefonkonferanse

Allmennaksjeloven krever at styret behandler årsregnskapet i møte. Revisorforeningen mener at styremøtet kan gjennomføres som videomøte eller telefonkonferanse. Dette gjelder også for andre krav om at styret skal behandle saker i møte og for krav om at revisor skal møte i generalforsamlingen.

Publisert:

Vi har fått flere spørsmål om hvordan man skal forholde seg til lovkravet om at styret må behandle årsregnskapet i møte i den situasjonen vi nå er i med omfattende tiltak for å begrense koronasmitte. Det har vært en rådende oppfatning at allmennaksjeloven § 6-19 forutsetter at dette skal være et fysisk møte, jf. blant annet Justisdepartementet i  Prop. 111 L (2012-2013).  

I den situasjonen vi er i nå, mener vi det er i samsvar med allmennaksjeloven § 6-19 å behandle årsregnskapet i videomøte eller telefonkonferanse. Det sentrale er at møtet gjennomføres med god mulighet for samtidig kommunikasjon mellom deltakerne. Det kan oppnås forsvarlig selv om alle eller enkelte styremedlemmer deltar med utstyr for video- eller telefonkonferanse.

Oppdatering av saken 16.3.2020: Revisorforeningen mener at det samme gjelder for andre lovkrav om at styret skal behandle årsregnskapet eller andre saker i møte, inkludert disse:

  • Styret i samvirkeforetak, sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper, pensjonskasser og kredittforeninger, skal behandle årsregnskapet i møte, jf. samvirkelova § 82 og finansforetaksloven § 8-7 (2).
  • Styret i større aksjeselskaper og andre revisjonspliktige foretak, skal holde et årlig møte med revisor uten at daglig leder er til stede, jf. revisorloven § 2-3.

Etter allmennaksjeloven skal revisor møte i generalforsamlingen når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Det samme gjelder blant annet i samvirkeforetak og borettslag. Revisorforeningen mener at revisor kan delta med utstyr for video- eller telefonkonferanse på en slik måte at deltakerne kan kommunisere med revisoren.