Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 74 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Elektronisk signering av revisjonsberetning

  Revisorloven § 9-7 første ledd har bestemmelse om at «Revisjonsberetningen skal være datert og signert av oppdragsansvarlig revisor.» Kan kravet om signering oppfylles ved elektronisk signering av revisjonsberetningen?

  Revisjon 15.02.2021

 • Uttalelse om redegjørelse og bekreftelse av mottak ved fusjon

  A og B eier samtlige aksjer i henholdsvis AS A og AS B. Selskapene skal fusjoneres, med AS A som overtakende selskap. Spørsmål 1) Uttalelse om redegjørelse A og B er enig om at det ikke skal utarbeides redegjørelser i forbindelse med fusjonen. Er dette tillatt etter aksjeloven? Spørsmål ...

  Foretaksrett Revisjon 11.04.2022

 • Selskapsfinansierte oppkjøp og konserndannelse - aksjeloven § 8-10

  Invest AS kjøper alle aksjene i Drift AS. Drift AS driver sin virksomhet fra en eiendom de selv eier. Invest AS planlegger å finansiere oppkjøpet med lån i bank med pant i eiendommen som Drift AS eier. Er det mulig?

  Foretaksrett Revisjon 07.04.2022

 • Forsinket betaling av aksjeinnskudd

  Ved stiftelse av et aksjeselskap er det et krav at stiftelsesdokumentet angir tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd, jf. aksjeloven § 2-3 (1) nr. 4 . Ved kapitalforhøyelse skal generalforsamlingen i sin beslutning angi «tid og sted for aksjeinnskudd», jf. aksjeloven § 10-1 (2) nr. 6 .  Kan ...

  Foretaksrett Revisjon 07.04.2022

 • Etterutdanningskravet for revisorer og antall timer totalt og innenfor fagområdene

  Jeg skal oppfylle etterutdanningskravet for revisorer i den nye revisorloven § 5-1 første gang. Hva er minimum antall timer som kreves totalt og innenfor hvert fagområde (revisjon, finansregnskap, skatte- og avgiftsrett, foretaksrett, verdsettelse og analyse)?

  Etterutdanning Revisjon 03.02.2022

 • Bekreftelser fra regnskapsfører

  Regnskapsførere kan i noen tilfeller avgi bekreftelser til offentlige myndigheter. Regnskapsførere kan blant annet bekrefte lønnstilskudd fra NAV, refusjon for sjømenn og tilskudd fra Innovasjon Norge. Silje er både autorisert regnskapsfører og statsautorisert revisor. Kan Silje avgi bekreftelser...

  Regnskapsfører Revisjon 02.03.2021

 • Revisors utarbeidelse av årsregnskap og autorisasjon

  Kan en revisor utarbeide årsregnskap for andre enn revisjonsklienter uten autorisasjon som regnskapsfører?

  Regnskapsfører Revisjon 02.03.2021

 • Holdingselskaper i revisjon

  Må holdingsselskaper som eier revisjonsselskaper selv være et godkjent revisjonsselskap? Kan det opprettes flere aksjeklasser i det operative revisjonsselskapet?

  Foretaksrett Revisjon 15.02.2021

 • Skattefri omdanning – revisors erklæring

  Det følger av FSFIN § 11-20-3 (3) at det må fremlegges en erklæring fra revisor til skattemyndighetene om at overtatte eiendeler ikke er ført opp i selskapets balanse med høyere beløp enn virkelige verdier. På hvilket tidspunkt skal erklæringen utarbeides og når skal den sendes skattemyndighetene?

  Revisjon Skatt 08.02.2021

 • Varetelling og Covid-19

  En av mine revisjonsklienter har planlagt varetelling siste uke i desember. På grunn av koronatiltakene ønsker de ikke eksterne på besøk i sine lokaler. Den iboende risikoen ved varelageret er lav, varelagersystemet har fungert godt tidligere og de har gode rutiner. Deltakelse ved tidligere...

  Korona Revisjon 08.12.2020