Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 92 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Aksjeloven § 3-8: Avtale med person som eier aksjeeier

  AS A og AS B eier AS X med 50 % hver. AS A er heleid av personen Y. AS X kjøper en eiendom av personen Y. Må det utarbeides redegjørelse etter aksjeloven § 3-8 i AS X?

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Transaksjon mellom selskapet og aksjeeier - aksjeloven § 3-8

  A og B eier AS X med 50 [%] hver. A eier i tillegg AS Y 100 %. AS X selger en eiendom til AS Y. Rammes avtalen av aksjeloven § 3-8 for noen av selskapene?

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Rettigheter og forpliktelser før registrering i Foretaksregisteret

  Et aksjeselskap er stiftet, men ennå ikke registrert, jf. aksjeloven § 2-20. Stifterne har etter stiftelsen kjøpt en maskin i selskapets navn. De har også finansiert kjøpet. Dette var planlagt før stiftelsen og avtalen fremgår av stiftelsesdokumentet, jf. § 2-4 (1) nr 3. Samme sted fremgår det og...

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Fisjonsfusjon − hvem som skal ha vederlag

  MOR AS eier D1. Deler av D1 skal fisjoneres ut til D2 som også er eid av MOR AS. Kan vederlaget utstedes til eieren av MOR AS?

  Foretaksrett 01.07.2016

 • Kapitalnedsettelse før ordinær generalforsamling

  Spørsmål 1: Kan man bruke balansen 31.12.20X0 for å vurdere om det er dekning for bunden egenkapital ved beslutning om kapitalnedsettelse i starten av 20X2? Eller må man vente til regnskapet for 20X1 er vedtatt av generalforsamlingen? Spørsmål 2: Kan man alternativt bygge på en mellombalanse?...

  Foretaksrett 06.06.2016

 • Avvikling av selskap med gjeld

  Virksomheten i et aksjeselskap har opphørt og selskapet har ingen eiendeler. Eierne ønsker å avvikle selskapet. Selskapet har en leverandørgjeld på kr 30 000. Selskapet gjør ikke opp denne gjelden, men generalforsamlingen treffer likevel beslutning om oppløsning. Beslutningen meldes Foretaksregis...

  Foretaksrett 03.06.2016

 • Avregning av lån ved kapitalnedsettelse

  Ved beregningen av utbytterammen skal det blant annet gjøres fradrag for kreditt til aksjeeier, jf. aksjeloven § 8-1 (2) første punktum. I den grad kreditten avvikles ved en avregning i utbyttet, skal det likevel ikke gjøres fradrag, jf. § 8-1 (2) annet punktum. Kan det tilsvarende avtales...

  Foretaksrett 01.06.2016

 • Lån mv til aksjeeier i annet konsernselskap

  To personer har hvert sitt heleide aksjeselskap, A AS og B AS. Selskapene eier igjen 50 % hver i Holding AS som igjen eier 100 % i Drift AS. Kan Drift AS gi lån til A AS og B AS uten begrensingen i aksjeloven § 8-7?

  Foretaksrett 09.07.2009

 • Fisjon – krav til kapitalforhøyelsen i overtakende selskap

  Nina og Therese eier Bærekraftig AS med 50 % hver. De ønsker å skille lag og planlegger en fisjon ved at Therese etablerer et nytt selskap mens Nina blir eneeier i Bærekraftig AS. Aksjekapitalen i selskapet er 200 000 kroner. Er det krav om at aksjekapitalen i hver av selskapene etter fisjonen er...

  Foretaksrett Skatt 29.09.2022

 • Tilleggsutbytte og formuesskatt

  Nina eier Eiendom AS og selskapet vedtok et tilleggsutbytte på fem millioner kroner i desember år 1. Det ble samtidig vedtatt at utbyttet først skulle utbetales i januar år 2. Utbytte ble inntektsført i skattemeldingen til Nina i år 1, men hun tok det ikke med som formue i år 1. Har Nina vurdert...

  Foretaksrett Skatt 26.05.2022