Uavhengighetsregler for revisorer

Det er innført nye uavhengighetsregler i tråd med EU-direktivet. Kretsen av nærstående er vesentlig redusert. Det er innført en særnorsk karensperiode etter levering av internrevisjon. For øvrig vil de nye uavhengighetsreglene være omtrent like strenge som i dag.

Publisert:

Krav i ny revisorlov:

 • Revisor skal være uavhengig av den reviderte i hele oppdragsperioden.
 • Revisor skal ikke utføre lovfestet revisjon hvis det foreligger en tilknytning mellom revisor og den reviderte som utgjør en risiko for
  • egenkontroll
  • egeninteresse
  • partiskhet
  • fortrolighet eller
  • press
 • ... som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet.
 • Revisor skal heller ikke utføre en lovfestet revisjon hvis et foretak i revisors nettverk eller noen som deltar i eller kan påvirke utfallet av revisjonen har en slik tilknytning til den reviderte.
 • I tillegg fastsettes egne forbud mot beslutningstaking, interessekonflikter og visse finansielle forbindelser.
 • Kretsen av nærstående begrenses vesentlig.
  • I dag omfattes ektefelle/samboer, foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn og søsken, samt ektefelle/samboer til alle disse personene og ektefelle/samboers mindreårige barn i egen husstand.
  • Dette begrenses til ektefelle/samboer og slektninger i egen husstand, og gjelder direkte bare for finansielle forbindelser.
  • Ut over dette vurderes den konkrete risikoen for svekket uavhengighet knyttet til nærstående. 

Konsekvenser:

 • Begrenset krets av nærstående forenkler vurdering og dokumentasjon av uavhengighet og hindrer at revisor må si fra seg oppdraget i situasjoner der revisors uavhengighet ikke er reelt svekket.
 • Lovreglene om revisors uavhengighet bygges opp på en annen måte enn de gjeldene reglene i revisorloven. Forslaget innebærer imidlertid ikke vesentlige endringer i de forhold som er til hinder for at revisor kan påta seg eller fortsette revisjonsoppdraget.
 • Både etter de gjeldende reglene i revisorloven og etter Finansdepartementets forslag, er det overordnede kravet at revisor ikke kan revidere regnskapet hvis det foreligger en tilknytning til det reviderte foretaket som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet.

Begrunnelse:

Uavhengighetsreglene skal sikre at brukerne av regnskapsinformasjon har tillit til revisjonen. Revisjonsdirektivet innfører nye og mer omfattende uavhengighetskrav enn det som fulgte av tidligere EØS-rett. Disse er videre bygd opp på en annen måte enn uavhengighetsreglene i gjeldende rett. Det er behov for å utforme nye uavhengighetsregler i ny revisorlov. Lovforslaget innebærer likevel ikke vesentlige materielle endringer sammenlignet med gjeldende revisorlov.