Etterutdanning for revisorer

Det er ikke lenger krav i loven om å ha et minste antall timer i enkeltfag. Den samlede rammen økes fra 105 til 120 timer over tre år. Alle godkjente revisorer må oppfylle kravene til etterutdanning.

Publisert:

Krav i ny revisorlov:

 • Kravene til etterutdanning har blitt mer fleksible.
  • Krav til et visst antall timer etterutdanning innfor enkeltemner er opphevet.
  • Etterutdanningen skal være innenfor fagkretsen for en mastergrad i regnskap og revisjon. Denne rammen er betydelig videre enn det som gjaldt etter den gamle loven.
  • Revisor må likevel sørge for å holde seg tilstrekkelig faglig oppdatert med opplæring innenfor finansregnskap, revisjon, verdsettelse og analyse, skatte- og avgiftsrett og foretaksrett.
  • Andre former for strukturert opplæring enn kurs godtas. Det kan for eksempel være tilrettelagte opplæringsopplegg med oppgaveløsning.
  • Undervisning, utarbeidelse av undervisningsopplegg, artikler og annet fagstoff, deltakelse i fagteknisk utvalgsarbeid, sensur ved eksamen og likeverdig aktivitet innenfor fagkretsen kan godkjennes med inntil 30 timer.
 • Timetallet økes fra 105 til 120 timer for hver treårsperiode.
 • Alle statsautoriserte revisorer må oppfylle kravene til etterutdanning. Oppfylles ikke kravet, må godkjenningen deponeres.

Konsekvenser:

 • Det legges til rette for faglig oppdatering ut fra hva den enkelte revisor har behov for

Begrunnelse:

Finansdepartementet anser at økt kompleksitet og hyppige endringer gjør det nødvendig at kravene til etterutdanning legger til rette for mer differensierte etterutdanningsløp tilpasset de faglige behovene til den enkelte revisor. Det samlede kravet til etterutdanningstimer økes noe i tråd med det som gjelder i mange andre land. Etterutdanningen gir mulighet for spesialisering og fordypning samtidig som at alle må oppdatere sin generelle revisorkompetanse.