Revisors erstatningsansvar og sikkerhetsstillelse

Reglene om revisors erstatningsansvar er videreført i ny revisorlov, men med en presisering av muligheten til å lempe revisors ansvar. Lovkravet om at revisor skal stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar er opphevet.

Publisert:

Krav i ny revisorlov:

  • Lovkravet om at revisor skal stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar er opphevet. Det stilles heller ikke lovkrav om å tegne ansvarsforsikring.
  • Revisjonsselskapet og oppdragsansvarlig revisor vil fortsatt ha fullt solidaransvar for uaktsom skadeforvoldelse under oppdragsutførelsen, men det presiseres at revisors erstatningsansvar kan lempes når retten under hensyn til ansvarsfordelingen mellom revisor og den revidertes organer finner at ansvaret virker urimelig tyngende.
  • Selskaper med plikt til å utarbeide årsberetning, skal fra og med årsberetningen til 2021-regnskapet opplyse om det er tegnet ansvarsforsikring for styrets medlemmer og daglig leder og i tilfelle om forsikringsdekningen.

Konsekvenser:

  • Opphevelse av krav om sikkerhetsstillelse vil medføre reduserte kostnader til administrasjon av en lovpliktig ordning og til garantistillelser.
  • Revisorer vil fortsatt ha behov for og kostnader knyttet til ansvarsforsikring.
  • Endringen i lempingsadgangen vil kunne medføre redusert erstatningsansvar i enkeltsaker.
  • Plikten til å opplyse om styreansvarsforsikring i årsberetningen, kan bidra til større bevissthet om dette både i styrene og blant eiere og kreditorer. 

Begrunnelse:

Departementet mener, som underutvalget og utvalgets flertall, at det bør kreves gode grunner for å gi skadelidte et særskilt vern for sitt erstatningskrav utover det som følger av alminnelig erstatningsrett. Et krav om sikkerhetsstillelse, enten i form av ansvarsforsikring eller garanti vil være et slikt særskilt vern. Departementet mener at det ikke foreligger slike hensyn her. På andre rettsområder er et krav om sikkerhetsstillelse hovedsakelig knyttet til profesjoner som håndterer klientmidler.

Departementet mener at det bør foreligge sterke grunner for å innføre en regel som kan begrense ansvaret for én profesjon som delvis er beskyttet av et krav om godkjenning i lovgivningen. Departementet foreslår å videreføre gjeldende rett.