Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 90 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Rettigheter og forpliktelser før registrering i Foretaksregisteret

  Et aksjeselskap er stiftet, men ennå ikke registrert, jf. aksjeloven § 2-20. Stifterne har etter stiftelsen kjøpt en maskin i selskapets navn. De har også finansiert kjøpet. Dette var planlagt før stiftelsen og avtalen fremgår av stiftelsesdokumentet, jf. § 2-4 (1) nr 3. Samme sted fremgår det og...

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Fisjonsfusjon − hvem som skal ha vederlag

  MOR AS eier D1. Deler av D1 skal fisjoneres ut til D2 som også er eid av MOR AS. Kan vederlaget utstedes til eieren av MOR AS?

  Foretaksrett 01.07.2016

 • Trekantfusjon/konsernfusjon med økning av pålydende

  Sissel eier alle aksjene i eiendomsselskapet AS A. Hun ønsker å komme inn i en holdingmodell. Hun vurderer gjennomføring etter to alternative måter: fisjon av AS A ut til et «hjelpeselskap» AS X, opprettet og eid av henne og som umiddelbart fusjoneres med det nyopprettede AS Datter, eid av AS A. ...

  Foretaksrett Regnskap Skatt 01.07.2016

 • Fritak for dokumentavgift ved omdanning med skattemessig kontinuitet

  Kan et «tomt» ansvarlig selskap som kun er hjemmelshaver til en tidligere solgt eiendom, foreta en skattefri omdanning til aksjeselskap uten at dette utløser plikt til å betale dokumentavgift? Planen er å fusjonere det omdannede hjemmelsselskapet med aksjeselskapet som eier eiendommen.

  Avgift Foretaksrett Skatt 01.07.2016

 • Kapitalnedsettelse før ordinær generalforsamling

  Spørsmål 1: Kan man bruke balansen 31.12.20X0 for å vurdere om det er dekning for bunden egenkapital ved beslutning om kapitalnedsettelse i starten av 20X2? Eller må man vente til regnskapet for 20X1 er vedtatt av generalforsamlingen? Spørsmål 2: Kan man alternativt bygge på en mellombalanse?...

  Foretaksrett 06.06.2016

 • Avvikling av selskap med gjeld

  Virksomheten i et aksjeselskap har opphørt og selskapet har ingen eiendeler. Eierne ønsker å avvikle selskapet. Selskapet har en leverandørgjeld på kr 30 000. Selskapet gjør ikke opp denne gjelden, men generalforsamlingen treffer likevel beslutning om oppløsning. Beslutningen meldes Foretaksregis...

  Foretaksrett 03.06.2016

 • Avregning av lån ved kapitalnedsettelse

  Ved beregningen av utbytterammen skal det blant annet gjøres fradrag for kreditt til aksjeeier, jf. aksjeloven § 8-1 (2) første punktum. I den grad kreditten avvikles ved en avregning i utbyttet, skal det likevel ikke gjøres fradrag, jf. § 8-1 (2) annet punktum. Kan det tilsvarende avtales...

  Foretaksrett 01.06.2016

 • Regnskapsføring av utbytte i ekstraordinær generalforsamling

  Kan et selskap avholde nytt styremøte og deretter ekstraordinær generalforsamling rett etter den ordinære generalforsamlingen i 20X2, og dermed unngå å vise utbytte i regnskapet for 20X1?

  Foretaksrett Regnskap 12.03.2012

 • Periodisering av mottatt ekstraordinært utbytte

  Et selskap A (morselskapet) eier 100 [%] i selskap B (datterselskapet). For 20X1 har datterselskapet ikke utdelt ordinært utbytte. Regnskap for datterselskapet ble fastsatt 10. februar 20X2. Ekstraordinært utbytte i datterselskapet vedtas i ekstraordinær generalforsamling 20. mai 20X2. Kan...

  Foretaksrett Regnskap Skatt 12.03.2012

 • Lån mv til aksjeeier i annet konsernselskap

  To personer har hvert sitt heleide aksjeselskap, A AS og B AS. Selskapene eier igjen 50 % hver i Holding AS som igjen eier 100 % i Drift AS. Kan Drift AS gi lån til A AS og B AS uten begrensingen i aksjeloven § 8-7?

  Foretaksrett 09.07.2009