Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 90 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Omfanget av aksjeloven § 3-8

  Aksjeselskap A eies av aksjeselskapene B (70 %) og C (30 %). B eies igjen av aksjeselskapet D (100 %). Det inngås en avtale mellom selskap A og D, som innholdsmessig omfattes av reglene i aksjeloven § 3-8. Må det utarbeides redegjørelse og fattes vedtak om godkjennelse av avtalen i generalforsaml...

  Foretaksrett 23.02.2018

 • Bruk av møteleders dobbeltstemme på generalforsamlingen

  I et aksjeselskap er det vedtektsbestemt at styreleder er møteleder på generalforsamlingen. Det er to aksjeeiere i selskapet som hver eier 50 %. De to eierne sitter i styret, og i tillegg består styret av et eksternt styremedlem. I vedtektene står det at antall styremedlemmer kan være fra to til...

  Foretaksrett 04.07.2017

 • Forkjøpsrett ved salg av aksjer

  I et aksjeselskap er det flere eiere. Samarbeidet mellom eierne går dårlig og en aksjeeier som eier 30 %, kvitter seg med aksjene sine. Som gave gir han en aksjepost på 20 % til sin sønn og selger de øvrige 10 % til Stig som eide 15 % fra tidligere. Aksjeervervet blir meldt til selskapet, jf....

  Foretaksrett 04.07.2017

 • Fisjon når aksjekapital i overdragende er kun kr 30 000

  Ved kapitalnedsettelsen som skjer ved fisjonen vil aksjekapitalen komme under minimumskravet på kr 30 000, jf. aksjeloven § 3-1 (1). Vi kan løse dette ved å gjennomføre en kapitalforhøyelse i overdragende i forkant av fisjonen. Kan vi alternativt vedta en kapitalforhøyelse som et eget punkt etter...

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Avvikling av selskap med gjeld

  Virksomheten i et aksjeselskap har opphørt og selskapet har ingen eiendeler. Eierne ønsker å avvikle selskapet. Selskapet har en leverandørgjeld på kr 30 000. Selskapet gjør ikke opp denne gjelden, men generalforsamlingen treffer likevel beslutning om oppløsning. Beslutningen meldes Foretaksregis...

  Foretaksrett 03.06.2016

 • Avregning av lån ved kapitalnedsettelse

  Ved beregningen av utbytterammen skal det blant annet gjøres fradrag for kreditt til aksjeeier, jf. aksjeloven § 8-1 (2) første punktum. I den grad kreditten avvikles ved en avregning i utbyttet, skal det likevel ikke gjøres fradrag, jf. § 8-1 (2) annet punktum. Kan det tilsvarende avtales...

  Foretaksrett 01.06.2016

 • Aksjeloven § 3-8: Avtale med person som eier aksjeeier

  AS A og AS B eier AS X med 50 % hver. AS A er heleid av personen Y. AS X kjøper en eiendom av personen Y. Må det utarbeides redegjørelse etter aksjeloven § 3-8 i AS X?

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Transaksjon mellom selskapet og aksjeeier - aksjeloven § 3-8

  A og B eier AS X med 50 [%] hver. A eier i tillegg AS Y 100 %. AS X selger en eiendom til AS Y. Rammes avtalen av aksjeloven § 3-8 for noen av selskapene?

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Rettigheter og forpliktelser før registrering i Foretaksregisteret

  Et aksjeselskap er stiftet, men ennå ikke registrert, jf. aksjeloven § 2-20. Stifterne har etter stiftelsen kjøpt en maskin i selskapets navn. De har også finansiert kjøpet. Dette var planlagt før stiftelsen og avtalen fremgår av stiftelsesdokumentet, jf. § 2-4 (1) nr 3. Samme sted fremgår det og...

  Foretaksrett 06.07.2016

 • Fisjonsfusjon − hvem som skal ha vederlag

  MOR AS eier D1. Deler av D1 skal fisjoneres ut til D2 som også er eid av MOR AS. Kan vederlaget utstedes til eieren av MOR AS?

  Foretaksrett 01.07.2016