Faglig veiledning

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge emne til høyre. 

Søk i:

Ditt søk etter resulterte i 94 treff

Sorter etter: Dato | Relevans
 • Fusjon når datterselskap eller søsterselskap har negativ egenkapital

  Kan en fusjon mellom et morselskap og et heleid datterselskap eller fusjon mellom to heleide søsterselskap gjennomføres når overdragende eller overtakende selskap har negativ egenkapital?

  Foretaksrett 08.02.2018

 • Regnskapsføring av stiftelsesutgifter

  Et selskap kontantstiftes med aksjekapital på kr 30 000. Selskapet kan dekke utgifter ved stiftelsen i den utstrekning utgiftene ikke overstiger aksjeinnskuddet. I stiftelsesdokumentet skal det angis hvilke utgifter det gjelder, hvordan de er beregnet, og navn og adresse på den som er tilgodesett...

  Foretaksrett Regnskap 17.01.2018

 • Ordinær fusjon med negativ egenkapital

  Arne eier alle aksjene i Eiendomsselskapet AS. Selskapet har negativ balanseført egenkapital, men stor positiv virkelig verdi i form av merverdi på fast eiendom. Med henblikk på et mulig fremtidig salg ønsker han å få aksjene inn i fritaksmetoden. Han tenker å stifte et «skyggekonsern» med Mor AS...

  Foretaksrett Regnskap Skatt 10.01.2018

 • Innsigelser ved kapitalnedsettelse

  AS Forretningsbygg har besluttet å sette ned aksjekapitalen fra kr 600 000 til kr 100 000 ved å gjøre en utbetaling på kr 500 000. Selskapet er solid og har en egenkapital på fire millioner kroner. En kjøper av et nyoppført bygg, har gått til søksmål mot selskapet med påstand om diverse mangler o...

  Foretaksrett 10.01.2018

 • Likedelingsfisjon og verdsettelse

  Eirik og Gjermund eier AS Import 50/50. De ønsker å fortsette samarbeidet, men ønsker å fisjonere ut deler av virksomheten i et nytt selskap som de også skal eie i samme forhold. Aksjeloven § 14-11a har særlige regler om likedelingsfisjon som gjør unntak fra enkelte av aksjelovens bestemmelser....

  Foretaksrett Regnskap Skatt 09.01.2018

 • Regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt for fusjon som trer i kraft året etter vedtaksåret

  Det ble fattet beslutning om innfusjonering i et annet selskap høsten 20x1, basert på tall pr. august 20x1. Det var usikkert om fusjonen ville tre i kraft i 20x1 eller 20x2. For at fusjonen skulle gjennomføres skattemessig og regnskapsmessig i samme år, ble regnskapsmessig gjennomføringstidspunkt...

  Foretaksrett Regnskap 03.01.2018

 • Fusjon av minst tre selskaper med samme eier

  Kan tre eller flere selskaper fusjonere med felles fusjonsplan etter aksjeloven § 13-24? Vi spør fordi ordlyden i aksjeloven § 13-24 første ledd første setning lyder «Har to aksjeselskaper samme eier, som eier samtlige aksjer i selskapene, kan disse vedta en fusjonsplan som…».

  Foretaksrett 03.01.2018

 • Signering av regnskapet for overdragende selskap og stiling av revisjonsberetning ved fusjon

  Vi reviderer regnskapet for et selskap som er slettet i Brønnøysund. Selskapet er overdragende selskap i en fusjon, og ble slettet i januar 20x1. Ligningspapirene og årsregnskapet sendes inn på det slettede organisasjonsnummeret. Hvem skal signere regnskapet for 20x0? Er det styret som satt i det...

  Foretaksrett Regnskap Revisjon 04.10.2017

 • Bruk av møteleders dobbeltstemme på generalforsamlingen

  I et aksjeselskap er det vedtektsbestemt at styreleder er møteleder på generalforsamlingen. Det er to aksjeeiere i selskapet som hver eier 50 %. De to eierne sitter i styret, og i tillegg består styret av et eksternt styremedlem. I vedtektene står det at antall styremedlemmer kan være fra to til...

  Foretaksrett 04.07.2017

 • Forkjøpsrett ved salg av aksjer

  I et aksjeselskap er det flere eiere. Samarbeidet mellom eierne går dårlig og en aksjeeier som eier 30 %, kvitter seg med aksjene sine. Som gave gir han en aksjepost på 20 % til sin sønn og selger de øvrige 10 % til Stig som eide 15 % fra tidligere. Aksjeervervet blir meldt til selskapet, jf....

  Foretaksrett 04.07.2017