Vedtekter Den norske Revisorforening 3 - § 3 Generalforsamlingen

§ 3-1 Generalforsamlingens myndighet

Gjennom generalforsamlingen utøver medlemmene den øverste myndighet i Revisorforeningen. 

I generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. 

Bare medlemmer som har betalt forfalt årskontingent og medlemsavgifter etter § 9, har stemmerett i generalforsamlingen.

§ 3-2 Møteform og deltakelse

Generalforsamlingen skal avholdes som møte. Styret avgjør om møteformen skal være elektronisk møte eller fysisk møte. Styret skal sørge for en forsvarlig gjennomføring av generalforsamlingen.

Hvis generalforsamling avholdes som fysisk møte, skal medlemmene gis mulighet for å delta og stemme elektronisk uten å være til stede. 

Styret skal sørge for at systemet som benyttes sikrer at deltakelsen, stemmeretten og stemmegivningen kontrolleres på en betryggende måte.

§ 3-3 Innkalling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30. juni. Tid og sted bestemmes av styret. 

Innkalling til generalforsamlingen skjer med minst tre ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal bestemt angi de sakene som skal behandles på generalforsamlingen. 

Som vedlegg til innkallingen skal foreligge: 

 • a. Årsberetning
 • b. Årsregnskap
 • c. Revisjonsberetning
 • d. Styrets forslag til kontingent for det etterfølgende kalenderår
 • e. Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer samt honorar til disse
 • f. Styrets forslag til valgkomité samt honorar til disse
 • g. Eventuelle forslag til vedtektsendringer
 • h. Redegjørelse fra styret i DnR Kompetanse AS om virksomheten i foregående regnskapsår
 • i. Andre saker som et medlem krever behandlet av generalforsamlingen

Mulige forslag til vedtektsendringer skal grunngis skriftlig av forslagstilleren. Styret skal i innkallingen eller i vedlegg til innkallingen gi et begrunnet standpunkt til forslaget.

Alle saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen 1. april. 

Innkallingen og vedleggene skal være så utførlige at medlemmene har et forsvarlig behandlingsgrunnlag.

§ 3-4 Åpning av generalforsamlingen. Møteleder

Generalforsamlingen åpnes av styreleder eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet, skal før første avstemming opprette fortegnelse over de medlemmene som har møtt, eller deltar elektronisk. 

Generalforsamlingen velger deretter møteleder som forestår en uavhengig møteledelse.

§ 3-5 Generalforsamlingen

I ordinær generalforsamling behandles: 

 • a. Årsberetning
 • b. Årsregnskap
 • c. Revisjonsberetning
 • d. Valg av medlemmer til styret, herunder styreleder og nestleder
 • e. Valg av medlemmer til valgkomité, herunder leder og nestleder
 • f. Eventuelt valg av ny revisor
 • g. Fastsettelse av årskontingent
 • h. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor
 • i. Fastsettelse av godtgjørelse til styreleder, styremedlemmer og medlemmer i valgkomité
 • j. Redegjørelsen fra styret i DnR Kompetanse AS etter § 3-3 tredje ledd bokstav h)
 • k. Andre saker bestemt angitt i innkallingen

Generalforsamlingen kan bare behandle saker som er bestemt angitt i innkallingen. 

Vedtak i generalforsamlingen treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med mindre annet fremgår av vedtektene.

Avstemming skjer ved hemmelig stemmegivning dersom dette kreves av møteleder eller av et medlem. Ved stemmelikhet avgjøres avstemmingen av møteleder. Alle personvalg skjer ved hemmelig stemmegivning hvis det er flere kandidater til samme verv. 

Med mindre annet fremgår av vedtaket, trer vedtektsendringer i kraft når den generalforsamling som har fattet vedtaket, blir avsluttet.

§ 3-6 Protokoll

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger tas inn med angivelse av utfallet av avstemmingen. Protokollen signeres av møteleder og to hertil valgte medlemmer.

§ 3-7 Ekstraordinær generalforsamling

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. 

Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 10 prosent av foreningens medlemmer skriftlig krever det for å få behandlet en bestemt angitt sak. 

For øvrig gjelder reglene for ordinær generalforsamling.


Forrige kapittel Neste kapittel