Vedtekter Den norske Revisorforening 2 - § 2 Medlemmer og medlemskap

§ 2-1 Søknad om medlemskap

Søknad om å bli medlem i Revisorforeningen skal være skriftlig og sendes inn på fastsatt måte.  

Administrerende direktør avgjør om søknaden skal innvilges. Hvis søknaden blir avslått, kan søkeren be om at søknaden behandles av styret.

§ 2-2 Medlemmer

Personer med revisorgodkjenning eller deponert godkjenning etter revisorloven kan opptas som medlem i Revisorforeningen. 

Styret kan etter søknad gi medlemskap til utenlandske revisorer som har en godkjenning som tilsvarer den norske revisorgodkjenningen. 

Medlemskap kan nektes dersom faglige, økonomiske eller etiske forhold tilsier at revisoren ikke bør være medlem i Revisorforeningen.

§ 2-3 Praksismedlemmer

Medarbeidere i revisjonsforetak eller revisjonsnettverk som ikke kan være ordinært medlem, og personer som er i praktisk opplæring i henhold til revisorloven, kan opptas som praksismedlem i Revisorforeningen uten stemmerett. 

Adgangen til å nekte medlemskap etter § 2-2 tredje ledd gjelder tilsvarende. 

Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for praksismedlemskap.

§ 2-4 Studentmedlemmer

Studenter kan opptas som studentmedlem i Revisorforeningen uten stemmerett.

Adgangen til å nekte medlemskap etter § 2-2 tredje ledd gjelder tilsvarende. 

Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for studentmedlemskap.

§ 2-5 Æresmedlemmer

Generalforsamlingen kan etter innstilling fra et enstemmig styre utnevne æresmedlemmer. Som æresmedlem kan kun utnevnes personer som har gjort en fremragende innsats for Revisorforeningen eller for revisorprofesjonen i sin alminnelighet.

§ 2-6 Medlemsforpliktelser

Revisorforeningens medlemmer er forpliktet til å etterleve disse vedtektene og overholde faglige og etiske standarder i utøvelsen av sitt yrke.

§ 2-7 Kvalitetskontroll

Medlemmer som er oppdragsansvarlige revisorer plikter å delta i foreningens kvalitetskontroll. Dette gjelder ikke for medlemmer som er underlagt kvalitetskontroll av Finanstilsynet. 

Medlemmer som er oppdragsansvarlige regnskapsførere, plikter å delta i kvalitetskontroll med regnskapsførervirksomheten når det er fastsatt av styret.  

Styret fastsetter nærmere regler for gjennomføring av kvalitetskontrollen og avgift til kvalitetskontrollen.

§ 2-8 Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 2-9 Opphør av medlemskap ved tilbakekalling av revisorgodkjenning

Hvis et medlem får revisorgodkjenningen tilbakekalt, opphører samtidig medlemskapet i foreningen. Det samme gjelder et medlem som har sagt fra seg godkjenningen etter å ha fått varsel om tilbakekalling.  

Hvis det tidligere medlemmet får sin godkjenning tilbake, kan vedkommende søke styret om å bli gjenopptatt som medlem i foreningen.

§ 2-10 Andre opphørsgrunner m.m.

Hvis et medlem ikke oppfyller kravene i disse vedtektene, kan styret bestemme at medlemskapet skal opphøre. Det samme gjelder hvis et medlem vesentlig misligholder sine økonomiske forpliktelser overfor foreningen, eller hvis et medlem ikke gir viktig informasjon på forespørsel fra foreningen.

Det tidligere medlemmet kan søke styret om å bli gjenopptatt som medlem i foreningen.


Forrige kapittel Neste kapittel