Vedtekter Den norske Revisorforening 5 - § 5 Administrerende direktør

Revisorforeningen skal ha en administrerende direktør. Administrerende direktør står for den daglige ledelse av foreningens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter foreningens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Administrerende direktør skal sørge for at foreningens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. 

Styret ansetter administrerende direktør og bestemmer dennes godtgjørelse og arbeidsvilkår.


Forrige kapittel Neste kapittel