Vedtekter Den norske Revisorforening 6 - § 6 Valgkomité

Valgkomiteen består av leder, nestleder og tre medlemmer samt første og andre varamedlem. Ett medlem oppnevnes av styret blant dets medlemmer, de øvrige medlemmene og varamedlemmene velges av generalforsamlingen. Leder og nestleder velges for ett år ved særskilt valg i generalforsamlingen blant de valgte medlemmene.  

Funksjonstiden er to år for de valgte medlemmene og ett år for det medlemmet som er oppnevnt av styret. Funksjonstiden for varamedlemmene er ett år. Hvert år trer de to valgte medlemmene som har fungert lengst, ut av valgkomiteen. Disse to kan ikke gjenvelges før ett år etter uttreden. 

Valgkomiteen har til oppgave å avgi innstilling til alle valg på ordinær generalforsamling og om honorarer. Hvis antall innstilte kandidater til et valg tilsvarer antall mandater, og rekkefølgen for kandidatenes tiltredelse av verv har betydning, skal komiteen fortrinnsvis innstille på en bestemt rekkefølge. 

Komiteens innstillinger er veiledende, og foreningens medlemmer kan fremsette alternative forslag under generalforsamlingen.


Forrige kapittel Neste kapittel