Vedtekter Den norske Revisorforening 6 - § 6 Valgkomité

Valgkomiteen består av seks medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Medlemmene kan ikke gjenvelges før ett år etter uttreden.

Leder og nestleder velges for ett år ved særskilt valg i generalforsamlingen blant de valgte medlemmene.

Valgkomiteen har til oppgave å avgi innstilling til alle valg på ordinær generalforsamling og om honorarer. Hvis antall innstilte kandidater til et valg tilsvarer antall mandater, og rekkefølgen for kandidatenes tiltredelse av verv har betydning, skal komiteen fortrinnsvis innstille på en bestemt rekkefølge.

Komiteens innstillinger er veiledende, og foreningens medlemmer kan fremsette alternative forslag under generalforsamlingen.


Forrige kapittel Neste kapittel