Vedtekter Den norske Revisorforening 10 - § 10 Vedtektsendringer mv.

Beslutning om å endre vedtektene treffes bare i ordinær generalforsamling og krever to tredels flertall av de avgitte stemmene. 

Enhver disponering over aksjene i DnR Kompetanse AS må besluttes av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i Revisorforeningen med flertall som for vedtektsendring.


Forrige kapittel Neste kapittel