Vedtekter Den norske Revisorforening 4 - § 4 Styret

§ 4-1 Styrets kompetanse

Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal holde seg orientert om foreningens økonomiske stilling og plikter å påse at dens virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

Styret trekker opp retningslinjer for de sakene som kan avgjøres av henholdsvis administrerende direktør og arbeidsutvalget. 

Styret skal arbeide for at foreningens formål blir oppfylt.  

Styret har fullmakt til og ansvar for at de internasjonale profesjonsstandardene som fastsettes av internasjonalt anerkjente standardsettende organer, blir godkjent for anvendelse i Norge.  

Styret oppnevner komiteer og utvalg etter behov for å bistå seg i arbeidet, og kan delegere oppgaver og myndighet til disse i nærmere angitte saker.

§ 4-2 Styrets medlemmer

Styret består av styreleder og tolv styremedlemmer. Styrelederen velges særskilt av generalforsamlingen for ett år om gangen. Styremedlemmer velges for perioder på to år.

Dersom det til styreleder velges et styremedlem som er midt i sin funksjonsperiode, skal ett av de nye styremedlemmene velges for ett år. Generalforsamlingen velger også særskilt en nestleder for ett år. 

Maksimal funksjonstid for styremedlemmer er seks år, men slik at et styremedlem som har sittet i tre perioder, deretter kan velges til styreleder eller nestleder. Styrelederen og styrets nestleder kan gjenvelges én gang. Nestleder som har sittet inntil to år i denne funksjonen, kan velges som styreleder etter reglene om valg og gjenvalg som gjelder for denne. 

Ved valg av styremedlemmer skal det tas hensyn til at sammensetningen av styret skal være representativ. Det skal sikres en jevn fordeling mellom kvinner og menn, at også unge revisorer er godt representert og rimelig distriktsmessig representasjon.

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

§ 4-3 Styremøter

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styreleder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styremedlemmer og administrerende direktør kan kreve møtebehandling. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte.

Styremøte holdes når det bestemmes av styreleder eller forlanges av minst ett styremedlem eller av administrerende direktør.

En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et forsvarlig behandlingsgrunnlag.

Styrebehandlingen ledes av styreleder, eller ved forfall av nestleder, eller av person valgt av styret ved forfall fra nestleder. Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styret er vedtaksført når minst 6 medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet avgjøres avstemmingen av møteleder.

§ 4-4 Styreprotokoll

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i ehandlingen. Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Styremedlem eller administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning, kan dessuten kreve sin oppfatning innført i protokollen.

§ 4-5 Styrets Arbeidsutvalg (AU)

Arbeidsutvalget er et saksforberedende organ som tilrettelegger og forbereder saker for behandling i styret. 

Arbeidsutvalget består av styreleder, nestleder og ett medlem valgt av og blant styrets medlemmer. Arbeidsutvalget ledes av styreleder.


Forrige kapittel Neste kapittel