Vedtekter Den norske Revisorforening 9 - § 9 Årskontingent og medlemsavgifter

§ 9-1 Årskontingent

Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av generalforsamlingen. Kontingenten betales forskuddsvis innen den fristen som er fastsatt.

Når det foreligger særlige grunner, kan styret helt eller delvis frita et medlem for kontingent.

§ 9-2 Utgifter til kvalitetskontroll

I tillegg til årskontingent skal medlemmer som omfattes av foreningens kvalitetskontroll, betale en avgift til dekning av ordningens kostnader. Avgiften fastsettes og innkreves etter vedtak av styret.

§ 9-3 Serviceavgift til DnR Kompetanse AS

Medlemmer i foreningen som er oppdragsansvarlig revisor etter revisorloven eller oppdragsansvarlig regnskapsfører etter regnskapsførerloven, plikter å betale en serviceavgift til DnR Kompetanse AS. 

Serviceavgiften fastsettes av generalforsamlingen i DnR Kompetanse AS for det etterfølgende kalenderåret. Serviceavgiften kan graderes etter medlemmenes omsetning. 

Serviceavgiften betales forskuddsvis innen den fristen som er fastsatt.


Forrige kapittel Neste kapittel