Vedtekter Den norske Revisorforening 7 - § 7 Revisor

Revisorforeningens årsregnskap skal revideres av en registrert eller statsautorisert revisor. 

Revisor tjenestegjør inntil ny revisor velges. Opphører revisors oppdrag før utløpet av tjenestetiden, eller oppfyller revisor ikke lenger vilkårene for å kunne velges til revisor, skal styret uten opphold sørge for valg av ny revisor.


Forrige kapittel Neste kapittel