Vedtekter Den norske Revisorforening 11 - § 11 Oppløsning og avvikling

Beslutning om oppløsning av Revisorforeningen treffes bare i ordinær generalforsamling og krever to tredels flertall av de avgitte stemmene. Gyldig beslutning krever at minst en femdel av foreningens medlemmer har stemt for oppløsning. Hvis forslaget ikke oppnår slikt flertall, kan beslutning om oppløsning treffes i neste generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær – hvis forslaget da oppnår to tredels flertall av de avgitte stemmene.

Forslag om oppløsning av Revisorforeningen skal også inneholde forslag til anvendelse av foreningens midler. Den generalforsamling som fatter endelig vedtak om oppløsning av Revisorforeningen, treffer også vedtak om anvendelse av foreningens midler.


Forrige kapittel