Søk

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge fagområde til høyre.

Søk i:

Ditt søk etter revisjonsberetnig resulterte i ingen treff. Prøver å hente noen forslag likevel.

 • Revisjonsberetning: Revisors oppgaver og plikter 2016

  I revisjonsberetningen skal revisor beskrive sine oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet.

  Revisjon 25.11.2016

 • Revisjonsberetning: Revisors oppgaver og plikter

  I revisjonsberetningen skal revisor beskrive sine oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet.

  Revisjon 04.01.2018

 • Elektronisk signering av revisjonsberetning

  Revisorloven § 5-6 har bestemmelse om at «Revisjonsberetningen skal dateres og underskrives av oppdragsansvarlig revisor.» Kan kravet om underskrift oppfylles ved elektronisk signering av revisjonsberetningen?

  Revisjon 03.10.2017

 • Manglende underskrift på årsregnskapet - revisjonsberetningen

  I et selskap med fire styremedlemmer nekter et av styremedlemmene å skrive under på årsregnskapet. Følgelig er ikke kravet om signatur med forbehold og med omtale i årsberetningen om årsaken til forbeholdet oppfylt ( regnskapsloven § 3-5 ). Hvilke konsekvenser vil dette ha for revisjonsberetninge...

  Regnskap Revisjon 24.02.2018

 • Eksempel på revisjonsberetning til AS under avvikling

  Vi har en kunde som tidligere i år har gjort fravalg av revisjon. Kunden har nå besluttet å oppløse og slette selskapet og har kommet til oss for å få bistand. Etter aksjeloven §§ 16-6 og 16-10 må et avviklingsoppgjør fortsatt revideres selv om det tidligere er meldt fravalg av revisor etter...

  Revisjon Selskapsrett 13.03.2018

 • Elektronisk signering av årsregnskap

  Etter gjeldende regnskapslov § 3-5 kreves det at årsregnskap og årsberetning underskrives. Mange årsoppgjørsprogrammer tilbyr nå elektronisk signering. Kan man ta dette i bruk allerede nå, eller må man vente til lovforslaget om ny regnskapslov er vedtatt?

  Regnskap 03.10.2017

 • Ny revisor og revisjonsberetning første år

  Jeg er nyvalgt revisor i selskap ABC AS. Selskapet har vært uten revisor de tre siste årene ettersom selskapet har vært under terskelverdiene. Må jeg i min revisjonsberetning nevne at sist årsregnskap ikke er revidert?

  Revisjon 08.03.2018

 • Revisjonsberetning for regnskapsår som er lengre enn ett kalenderår

  I medhold av regnskapsloven § 1-7 kan et selskap under visse omstendigheter avlegge regnskap for en regnskapsperiode lengre (eller kortere) enn 12 mnd. Hvordan formuleres henvisningen til årsregnskapet i revisjonsberetningen i et slikt tilfelle?

  Revisjon 06.07.2016

 • Årsregnskap for selskap som avvikles

  Et aksjeselskap vedtok oppløsning våren 20X1. Deretter er avviklingsprosessen foretatt, og revidert oppgjør etter endelig utdeling er planlagt fremlagt for generalforsamlingen 1.11.20X1. Må det sendes inn årsregnskap for 20X1 eller kan man utarbeide avviklingsoppgjøret etter aksjeloven § 16-10...

  Regnskap 11.06.2018

 • Mer relevant med ny revisjonsberetning

  Bedre kommunikasjon med brukerne av selskapenes finansielle rapportering, økt åpenhet og vesentlig forbedring av struktur og lesbarhet. Det er stikkord som beskriver forslaget til ny revisjonsberetning.

  DnR mener 07.07.2015

 • Forholdet mellom ny og tidligere revisor - ikke revisor forrige regnskapsår

  Et aksjeselskap har tidligere hatt revisor, men hadde fravalgt revisjon for forrige regnskapsår. Gjelder bestemmelsene i revisorloven § 7-2 om plikt til å gi opplysninger til ny revisor i dette tilfellet?

  Revisjon 09.03.2018

 • Revisjon av ikke-kommunale barnehager

  Jeg har mottatt forespørsel fra en privat barnehage om å revidere barnehagens regnskapsrapportering i BASIL (Barnehage-statistikk-innrapporteringsløsning). Hvilke regler skal jeg forholde meg til i forbindelse med gjennomføringen av et slikt oppdrag, og må jeg registreres som barnehagens revisor ...

  Regnskap Revisjon 02.03.2018

 • Revisjon av ikke-kommunale barnehager

  Utdanningsdirektoratet har kommet med eksempel på skjema og forslag til revisjonsberetning.

  Revisjon 20.08.2014

 • Signering av regnskapet for overdragende selskap og stiling av revisjonsberetning ved fusjon

  Vi reviderer regnskapet for et selskap som er slettet i Brønnøysund. Selskapet er overdragende selskap i en fusjon, og ble slettet i januar 20x1. Ligningspapirene og årsregnskapet sendes inn på det slettede organisasjonsnummeret. Hvem skal signere regnskapet for 20x0? Er det styret som satt i det...

  Regnskap Revisjon Selskapsrett 04.10.2017

 • Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen

  Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetningen har igjen blitt aktualisert i forbindelse med økt bruk av elektronisk signatur. Spesielt har ulike problemstillinger som oppstår på grunn av elektroniske signaturløsningers sporbare tidsstempling vært mye diskutert. Vi vil i denne artikkel...

  Revisjon 16.02.2018

 • Øvrig informasjon i revisjonsberetningen

  Hvordan skal man forholde seg til avsnittet om «Øvrig informasjon» under «Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet»? Mange klienter har kun årsregnskap m/noter, årsberetning og revisjonsberetning i sin årsrapport. Må vi da likevel ta inn avsnittet om øvrige informasjon i revisjonsberetningen og i...

  Revisjon 16.01.2017

 • Regnskaps- og innsendingsplikt for NUF

  Har et NUF (norsk avdeling av utenlandsregistrert foretak - norsk filial av utenlandsk selskap) regnskapsplikt og innsendingsplikt?

  Regnskap Skatt 27.02.2018

 • Den mest betydningsfulle endringen i revisors rapportering på flere tiår

  Ny revisjonsberetning dreier seg ikke om semantikk. Den representerer en helt ny tilnærming – fra standard formuleringer til skreddersøm.

  Revisjon 27.05.2016

 • Sanksjoner etter revisorloven

  Finanstilsynet får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å avgi revisjonsberetninger i en periode. Det kan ilegges gebyr på inntil en million kroner. Gebyr skal bare kunne ilegges revisjonsforetak.

  Forslag til ny revisorlov Revisjon 29.06.2017

 • Datering av årsregnskapet og eventuell årsberetning

  1) Må årsregnskapet og årsberetningen dateres? 2) Og er det krav om at datering skal være sammenfallende for årsregnskapet og årsberetningen?

  Regnskap 24.02.2018

 • Papirfritt årsregnskap

  Årsregnskapet bør kunne signeres elektronisk. Styre- og generalforsamlingsprotokoller bør kunne føres elektronisk. Revisorforeningen ønsker å fjerne hindere for bruk av elektroniske løsninger i regnskaps- og selskapslovgivningen.

  Regnskap Selskapsrett 10.06.2014

 • Revisors rapportering

  Viktigheten av en internasjonalt harmonisert revisjonsberetning presiseres. Ingen særnorske tillegg. Mer relevant rapportering til styret.

  Forslag til ny revisorlov Revisjon 29.06.2017