Søk

Søk på deler av et ord ved å benytte * foran eller bak søkeordet. Søk på en frase ved å benytte "anførselstegn" foran og bak frasen. Du kan avgrense resultatet ved å velge fagområde til høyre.

Søk i:

Ditt søk etter revisjonsberetnig resulterte i ingen treff. Prøver å hente noen forslag likevel.

 • Revisjonsberetning: Revisors oppgaver og plikter 2016

  I revisjonsberetningen skal revisor beskrive sine oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet.

  Revisjon 25.11.2016

 • Revisjonsberetning: Revisors oppgaver og plikter

  I revisjonsberetningen skal revisor beskrive sine oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet.

  Revisjon 04.01.2018

 • Elektronisk signering av årsregnskap

  Etter gjeldende regnskapslov § 3-5 kreves det at årsregnskap og årsberetning underskrives. Mange årsoppgjørsprogrammer tilbyr nå elektronisk signering. Kan man ta dette i bruk allerede nå, eller må man vente til lovforslaget om ny regnskapslov er vedtatt?

  Regnskap 03.10.2017

 • Revisjonsberetning for regnskapsår som er lengre enn ett kalenderår

  I medhold av regnskapsloven § 1-7 kan et selskap under visse omstendigheter avlegge regnskap for en regnskapsperiode lengre (eller kortere) enn 12 mnd. Hvordan formuleres henvisningen til årsregnskapet i revisjonsberetningen i et slikt tilfelle?

  Revisjon 06.07.2016

 • Elektronisk signering av revisjonsberetning

  Revisorloven § 5-6 har bestemmelse om at «Revisjonsberetningen skal dateres og underskrives av oppdragsansvarlig revisor.» Kan kravet om underskrift oppfylles ved elektronisk signering av revisjonsberetningen?

  Revisjon 03.10.2017

 • Mer relevant med ny revisjonsberetning

  Bedre kommunikasjon med brukerne av selskapenes finansielle rapportering, økt åpenhet og vesentlig forbedring av struktur og lesbarhet. Det er stikkord som beskriver forslaget til ny revisjonsberetning.

  DnR mener 07.07.2015

 • Eksempel på revisjonsberetning til AS under avvikling

  Vi har en kunde som tidligere i år har gjort fravalg av revisjon. Kunden har nå besluttet å oppløse og slette selskapet og har kommet til oss for å få bistand. Etter aksjeloven §§ 16-6 og 16-10 må et avviklingsoppgjør fortsatt revideres selv om det tidligere er meldt fravalg av revisor etter...

  Revisjon Selskapsrett 09.01.2013

 • Revisorskifte - signering av ligningspapirer

  Revisor X har for ca en måned siden fått spørsmål fra Revisor Y vedrørende eventuelle innsigelser knyttet til overtagelse av revisjonsoppdrag, og antar at klienten har hatt generalforsamling og valgt ny revisor. Revisor X har avgitt revisjonsberetning, men ennå ikke signert ligningspapirene....

  Revisjon Skatt 01.07.2016

 • Revisjon av ikke-kommunale barnehager

  Utdanningsdirektoratet har kommet med eksempel på skjema og forslag til revisjonsberetning.

  Revisjon 20.08.2014

 • Signering av regnskapet for overdragende selskap og stiling av revisjonsberetning ved fusjon

  Vi reviderer regnskapet for et selskap som er slettet i Brønnøysund. Selskapet er overdragende selskap i en fusjon, og ble slettet i januar 20x1. Ligningspapirene og årsregnskapet sendes inn på det slettede organisasjonsnummeret. Hvem skal signere regnskapet for 20x0? Er det styret som satt i det...

  Regnskap Revisjon Selskapsrett 04.10.2017

 • Pris for beste revisjonsberetning tildelt Hallvard Aarø og PwC

  Prisen for beste revisjonsberetning 2016 er tildelt statsautorisert revisor Hallvard Aarø og PwC for revisjonsberetningen for Austevoll Seafood.

  Medlemsinformasjon 08.06.2017

 • Regnskaps- og innsendingsplikt for NUF

  Har et NUF (norsk avdeling av utenlandsregistrert foretak - norsk filial av utenlandsk selskap) regnskapsplikt og innsendingsplikt?

  Regnskap Skatt 07.06.2008

 • Øvrig informasjon i revisjonsberetningen

  Hvordan skal man forholde seg til avsnittet om «Øvrig informasjon» under «Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet»? Mange klienter har kun årsregnskap m/noter, årsberetning og revisjonsberetning i sin årsrapport. Må vi da likevel ta inn avsnittet om øvrige informasjon i revisjonsberetningen og i...

  Revisjon 16.01.2017

 • Den mest betydningsfulle endringen i revisors rapportering på flere tiår

  Ny revisjonsberetning dreier seg ikke om semantikk. Den representerer en helt ny tilnærming – fra standard formuleringer til skreddersøm.

  Revisjon 27.05.2016

 • Nå bør du lese revisjonsberetningen først

  I disse dager forberedes fremleggelse av årsregnskapene for 2016 i børsnoterte selskaper. For første gang må selskapene og brukerne av årsregnskapene forholde seg til den nye revisjonsberetningen hvor revisor beskriver «sentrale forhold i revisjonen».

  Medlemsinformasjon 22.02.2017

 • Hva skjer?

  Kontaktmøte mellom Revisorforeningen og Regnskap Norge, arbeidet med ny revisorlov nærmer seg sluttføring, DnR-dagen – ennå ikke meldt deg på?

  Medlemsinformasjon 26.05.2017

 • Hva er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale?

  Hva er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale? Hvor lenge skal dette materialet oppbevares? Hvilke krav gjelder for oppbevaringen?

  Bokføring 21.02.2013

 • Papirfritt årsregnskap

  Årsregnskapet bør kunne signeres elektronisk. Styre- og generalforsamlingsprotokoller bør kunne føres elektronisk. Revisorforeningen ønsker å fjerne hindere for bruk av elektroniske løsninger i regnskaps- og selskapslovgivningen.

  Regnskap Selskapsrett 10.06.2014

 • Sanksjoner etter revisorloven

  Finanstilsynet får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å avgi revisjonsberetninger i en periode. Det kan ilegges gebyr på inntil en million kroner. Gebyr skal bare kunne ilegges revisjonsforetak.

  Forslag til ny revisorlov Revisjon 29.06.2017

 • Manglende underskrift på årsregnskapet - revisjonsberetningen

  I et selskap med fire styremedlemmer nekter et av styremedlemmene å skrive under på årsregnskapet. Følgelig er ikke kravet om signatur med forbehold og med omtale i årsberetningen om årsaken til forbeholdet oppfylt ( regnskapsloven § 3-5 ). Hvilke konsekvenser vil dette ha for revisjonsberetninge...

  Regnskap Revisjon 01.07.2016

 • Eksempelsamling revisjonsberetninger

  Eksempelsamlingen for revisjonsberetninger er nå oppdatert. Endringene kommer som følge av at små foretak ikke lenger har plikt til å utarbeide årsberetning.

  Revisjon 03.01.2018

 • Revisors rapportering

  Viktigheten av en internasjonalt harmonisert revisjonsberetning presiseres. Ingen særnorske tillegg. Mer relevant rapportering til styret.

  Forslag til ny revisorlov Revisjon 29.06.2017

 • DnR-dagen 2017 - en oppsummering

  Nedenfor finner du opptak av foredragene og dokumentasjoner fra årets DnR-dag.

  Medlemsinformasjon 09.06.2017

 • Forslag til ny revisjonslovgivning – en rask innføring

  Det blir en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Utvalget har lagt vekt på lovregler i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. Særnorske krav er i hovedsak borte.

  Forslag til ny revisorlov Revisjon 29.06.2017