Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Høring

 • Rettferdig beskatning

  Revisorforeningen mener at Regjeringen umiddelbart bør sette i gang et utredningsarbeid med sikte på endrede regler for beskatning av internasjonale selskap.

  29.09.2019

 • Endringer i NRS 6

  Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 6 Pensjonskostnader. Høringsfristen er 4. november 2019.

  24.09.2019

 • Ny forvaltningslov

  Et lovutvalg har utredet en ny forvaltningslov. Utvalget foreslår blant annet nye regler om automatisert saksbehandling og digital kontakt med offentlige organer.

  18.09.2019

 • Endringer i rentebegrensningsregelen

  Finansdepartementet foreslår endringer som i stor grad utfyller og klargjør regelverket som trådte i kraft med virkning fra 2019. Selv om det ikke er en del av høringen tar Revisorforeningen opp behovet for avklaringer av revisors oppgaver og plikter i forbindelse med rentebegresningsregelen, og at det er behov for nærmere regulering i forskrift.

  11.09.2019

 • Strengere rapporteringskrav på bærekraft

  I vårt innspill til Etikkinformasjonsutvalget påpeker Revisorforeningen at det er nødvendig med robuste rapporteringskrav for å sikre godt bærekraftsarbeid i norske foretak.

  29.08.2019

 • Forslag om å fjerne 350-kroners grensen

  Revisorforeningen støtter forslaget om å fjerne 350 kroners grensen, da vi mener utenlandske og norske tilbydere av varer bør ha like konkurransevilkår. Momsfritaket for vareforsendelser av lav verdi er konkurransevridende. Vi er derfor enig i at fritaket bør fjernes.

  16.08.2019

 • Forslag til forskrift om mellombalanser

  Næringsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om registrering og offentliggjøring av mellombalanser på høring med frist 15. oktober 2019.

  12.08.2019

 • Bedre kontroll i Skattefunn-ordningen

  Revisorforeningen mener at prosjektregnskap for underleverandører av FoU og signering av timelister kan bedre kontrollen i Skattefunn-ordningen. Kravene må imidlertid avgrenses på en god måte.

  04.07.2019

 • Bedre kontroll i Skattefunn-ordningen

  Revisorforeningen mener at prosjektregnskap for underleverandører av FoU og signering av timelister kan bedre kontrollen i Skattefunn-ordningen. Kravene må imidlertid avgrenses på en god måte.

  04.07.2019

 • Opplysninger om skattepakker

  Et utvalg har levert forslag til Finansministeren om opplysningsplikt for skattepakker. Utvalget har også vurdert skatterådgivernes taushetsplikt og opplysningsplikt overfor Skatteetaten.

  27.06.2019

 • Høring - fjerne 350-kronersgrensen

  Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å fjerne avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen.

  07.06.2019

 • Revisjon og kontroll i ny kommunelov

  Revisorforeningen mener det bør stilles samme kompetansekrav til den som reviderer kommuner som til de som reviderer etter revisorloven.

  05.05.2019

 • Klimarisiko og norsk økonomi

  Revisorforeningen mener at bærekraftige virksomheter, finansielle markeder og økonomier er helt avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Derfor er det en viktig og naturlig del av revisors samfunnsoppdrag å bidra med vår kompetanse for å nå disse målene.

  26.03.2019

 • Høring – ISA 540 (revidert)

  Ny ISA 540 (revidert) Revisjon av regnskapsestimater og tilhørende tilleggsopplysninger øker fokuset på profesjonell skepsis, tar hensyn til endret revisjonsrisiko ved økt kompleksitet og har en innebygd skalering.

  25.03.2019

 • Avtaler med nærstående: Forenklingen som forsvant

  Revisorforeningen er kritisk til Næringsdepartementets forslag til endringer i reglene i aksjeloven § 3-8 om avtaler med nærstående. Vi mener at departementet, i strid med Regjeringens uttalte politikk, setter forenklingshensynet helt i bakgrunnen.

  14.03.2019

 • Behov for klargjøring i ny fjellov

  Revisorforeningen har avgitt høringssvar til den delen av lovforslaget som omhandler kapitalforvalting, kontroll og rapportering. Vi mener det er behov for klargjøringer.

  17.02.2019

 • Høring - forslag til endringer i aksjeloven

  Det foreslås blant annet vesentlige endringer i aksjeloven § 3-8 og § 8-10, og et av forslagene er at generalforsamlingen ikke lenger skal godkjenne avtaler mellom selskapet og aksjeeierne. Som følge av dette utgår også revisors bekreftelse.

  01.02.2019

 • Ny teknologi og reguleringen av regnskapsførere

  Regnskapsførerbransjen har gjennomgått store endringer siden vi fikk regnskapsførerloven i 1993. Ny teknologi påvirker bransjen sterkt. I Revisorforeningens høringssvar til ny regnskapsførerlov, mener vi at det likevel er best å beholde hovedtrekkene i den gjeldende reguleringen.

  21.10.2018

 • Revisorforeningen har avgitt høringssvar til ny revisorlov

  Revisorforeningen mener at tittelen statsautorisert revisor bør være forbeholdt revisorer som har fullført en relevant mastergrad eller det tidligere høyere revisorstudiet. Det bør fortsatt være tillatt med skatterådgivning til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse. Revisors erstatningsansvar bør begrenses for å styrke styremedlemmenes og daglig leders insentiver til å sikre at regnskapet blir riktig.

  05.12.2017

 • Endringer i bokføringsforskriften mv.

  Revisorforeningen støtter flere av forslagene til endinger i bokføringsforskriften, men er samtidig forundret over hvor få og uvesentlige endringer Finansdepartementet foreslår på det området som har vist seg å ha et betydelig potensiale for forenklinger.

  11.08.2016