Finn fagartikler

Siste faglige oppdateringer

 • Sakskostnader må dekkes av skattyter selv

  Høyesterett kom til at en skattyter bare kan kreve dekning fra statskassen for kostnader til å få endret et ligningsvedtak hvis det er tale om skattyterens egne kostnader

  Skatt 12.03.2015

 • Ikke fradrag for tap ved ettergivelse av fordring

  Scancem International DA fikk ikke fradrag for tap ved ettergivelse av kundefordringer på 158 millioner kroner på et datterselskap der de eide 75 % av aksjene da Høyesterett mente at tapet ikke var endelig konstatert

  Skatt 09.03.2015

 • Infrastrukturbidrag skal aktiveres på tomten

  I forbindelse med utbygging av Bjørvika i Oslo måtte utbyggerne betale et infrastrukturbidrag til dekning av utgifter til bygging av veier, broer, gang- og sykkelveier, kaifront med videre. Infrastrukturbidraget må aktiveres på tomten, slår Høyesterett fast i en dom.

  Skatt 09.03.2015

 • Bygg under oppføring og fisjon

  Ved fisjon med bygg under oppføring blir det en avgiftsmessig forskjell om leietaker er eller ikke er til stede i bygget mens byggetiltaket gjennomføres.

  Avgift 05.03.2015

 • Gavesalg av aksjer

  En far ønsket å gjennomføre et gavesalg av sine aksjer i F AS til sin sønns aksjeselskap (Holding AS). Skattedirektoratet kom i en bindende forhåndsuttalelse til at Far ikke skal beskattes for "gaveelementet".

  Skatt 29.12.2014

 • Skattefelle når renter legges til hovedstolen

  Utenfor virksomhet gis det ikke fradrag for renter som er tillagt hovedstolen dersom fordringen senere går tapt, selv om långiver har inntektsført rentene, skriver Skattedirektoratet i en uttalelse.

  Skatt 29.12.2014

 • Høyesterettsdom om deltakeradgang ved overdragelse av fiskefartøy

  Høyesterett kom til at aksjeselskapene også hadde ervervet deltakeradgangene når to fiskefartøy var overdratt fra to enkeltpersonforetak til deleide aksjeselskap. Det forelå derfor skattepliktig realisasjon av deltakeradgangene. Videre skulle verdien av deltakerrettighetene anses som skattepliktig formue i selskapene.

  Skatt 07.11.2014

 • Vederlag ved overdragelse av fastlegeavtale er goodwill

  Roa Medisinske Senter AS fikk medhold i Høyesterett om at vederlaget som selskapet betalte for å overta retten til kommunalt basistilskudd etter fastlegeordningen ved overtakelse av legepraksis skattemessig kunne klassifiseres som avskrivbar goodwill.

  Skatt 29.10.2014