Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Bærekraft

 • Bærekraftsakademiet

  Revisorforeningen vil sammen med de store revisjonsselskapene arrangere et omfattende Bærekraftsakademi. Introduksjonskurset blir 21. juni.

  08.05.2022

 • Bærekraftstandarder fra ISSB

  Nye standarder for rapportering av bærekraft er sendt på høring fra ISSB. Standardene gjelder klimarelaterte opplysninger og generelle bærekraftrelaterte opplysninger.

  01.04.2022

 • Bærekraftrapportering i offentlig sektor

  Den internasjonale standardsetteren IPSASB har blitt anmodet av Verdensbanken til starte et arbeid for å utvikle rapportering av bærekraft i offentlig sektor.

  16.03.2022

 • Due diligence-direktiv for bærekraft

  EU har nå foreslått et due diligence-direktiv for bærekraft. Forslaget tar sikte på å fremme bærekraftig og ansvarlig selskapsatferd i globale verdikjeder. De nye EU-reglene vil fremme det grønne skiftet og er koordinert med en rekke andre tiltak for å bidra til dette.

  25.02.2022

 • SMB og bærekraft - opptak av webinaret 18. januar

  Hvordan skal små og mellomstore bedrifter forholde seg til bærekraftstemaer i tiden mens vi venter på at området lovreguleres? Revisorforeningen arrangerte et webinar om dette temaet 18. januar som du nå kan se i opptak. Vi gjør oppmerksom på at opptaket ikke gir etterutdanningstimer.

  19.01.2022

 • Bærekraftsåret 2021 oppsummert

  En oppsummering av hva som har vært hovedtemaene innenfor bærekraft i året som er gått. 2021 har vært et begivenhetsrikt år innenfor bærekraftig utvikling. EU har vært en stor pådriver, men også her hjemme har det vært positiv utvikling innen lovreguleringen av mange viktige temaer.

  31.12.2021

 • Taksonomien og norsk ikrafttredelse

  Finansdepartementet har som forventet annonsert at nye regler om bærekraftig finans ikke trer i kraft 01.01.2022. Norsk implementering kan først skje etter at forordningene er innlemmet i EØS-avtalen. Finansdepartementet oppfordrer likevel selskaper som er foreslått omfattet av rapporteringspliktene om å inkludere taksonomirelatert informasjon i sine årsrapporter for 2021.

  15.12.2021

 • Finanstilsynets rapport om klimaendringer og rapportering

  Finanstilsynet har utgitt en god og nyttig rapport om hvordan klimaendringer utgjør en betydelig risiko for foretak, markeder og samfunnet. Rapportene omhandler både den finansielle rapporteringen for 2021 og hva selskapene bør forberede seg på.

  09.12.2021

 • Nordic Sustainability Reporting Standards (NSRS) lansert

  NSRS er et samarbeidsprosjekt mellom Regnskap Norge, SRF konsulterna og TAL i Finland. Denne standarden kommer i tillegg til de standardene som utarbeides for SMB i EU av EFRAG og globalt av International Sustainability Standards Board.

  20.11.2021

 • Styremedlemmer i IAASB og bærekraft i EFRAG

  International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har kunngjort nye styremedlemmer fra 1. januar 2022. Kai Morten Hagen, fagdirektør i Revisorforeningen, er gjenvalgt som styremedlem.

  05.11.2021

 • IFRS Foundation oppretter International Sustainability Standards Board (ISSB)

  IFRS Foundation kunngjorde under COP26 i Glasgow at de oppretter et International Sustainability Standards Board (ISSB). Det nyoppnevnte ISSB har som formål å utforme globale grunnlinjer for bærekraftsrapportering som skal imøtekomme kravene investorer og kapitalmarkeder stiller til bærekraftsinformasjon. Grunnlinjene er en basis som senere kan videreutvikles og gjøres obligatorisk i de forskjellige jurisdiksjonene. IFRS Foundation publiserte samtidig to prototyper som viser hvordan de ferdige standardene kan se ut.

  03.11.2021

 • EFRAG publiserer arbeidsnotat innenfor klimastandard

  European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har publisert et arbeidsnotat som inkluderer en prototype for klimarapportering. Arbeidsnotatet byr på innsyn i hvilke krav det europeiske direktivforslaget for bærekraftsrapportering (CSRD) kan komme til å stille for klimarapportering.

  16.10.2021

 • GRI og EFRAG inngår samarbeid

  EFRAGs arbeidsgruppe PTS-ESRS jobber med utviklingen av den kommende europeiske standarden for bærekraftsrapportering. De signerte i løpet av sommeren en samarbeidsavtale med den kjente kommersielle standardsetteren Global Reporting Initiative (GRI).

  13.08.2021

 • Høringssvar IFRS Foundation og opprettelsen av ISSB

  Revisorforeningen har avgitt høringssvar i høringen fra IFRS Foundation som omhandler endringer i konstitusjonen til IFRS Foundation i forbindelse med opprettelsen av et nytt International Sustainability Standards Board (ISSB).

  09.07.2021

 • 3-trinns bærekraftsvurdering for SMB

  Accountancy Europe har publisert en praktisk veileder for små og mellomstore bedrifter som ønsker å komme i gang med bærekraft i virksomheten.

  17.06.2021

 • Sirkulærøkonomi og skatt

  Regjeringen har lagt frem en strategi for sirkulær økonomi. Gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet er en del av det som skal vurderes.

  16.06.2021

 • Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren

  Regjeringen har lagt frem forslag om en ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Lovforslaget gjennomfører EU-forordninger om en taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet og offentliggjøringskrav. Loven gir nye krav til store selskapers rapportering og er ikke begrenset til finansnæringen.

  04.06.2021

 • EU lanserer forslag om nytt rapporteringsdirektiv om bærekraft

  Europakommisjonen har lansert et forslag om et nytt rapporteringsdirektiv for bærekraft kalt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Forslaget utvider hvem som skal rapportere, hva som skal rapporteres og foreslår krav til attestasjon av rapporteringen.

  21.04.2021

 • Likestillingsredegjørelse på konsernnivå

  Redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26a gjelder ikke på konsernnivå. For store foretak er det aktuelt å redegjøre om likestilling og ikke-diskriminering på konsernnivå som en del av § 3-3c om samfunnsansvar.

  13.02.2021

 • Samordnet selskapsrapportering ett skritt nærmere

  IASB kan få et søsterorgan for å utarbeide standarder for rapportering av bærekraft. Dette skal imøtekomme et bredt ønske om å samle de ulike eksisterende standardene for bærekraftsrapportering og gjøre en samordning av finansiell og ikke-finansiell rapportering.

  30.09.2020

 • Klimarisiko

  Klimaendringer fører til et nytt risikobilde for bedriftene. Klimarisiko må forstås og håndteres for å sikre langsiktig lønnsomhet. Revisor må inkludere klimarisiko som en del av sin risikovurdering.

  30.10.2019

 • Revisors rolle

  Revisor kan være en pådriver for bærekraft i norske bedrifter. Som allmennhetens tillitsperson er det avgjørende at revisor bidrar til en bærekraftig utvikling av norsk næringsliv og sikrer langsiktig verdiskaping og vekst.

  30.10.2019

 • Revisorforeningen og bærekraft

  Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge. Bærekraft er en forutsetning for å sikre norsk økonomi og langsiktig verdiskaping og lønnsomhet for norske bedrifter. Derfor er bærekraft viktig i Revisorforeningens arbeid.

  30.10.2019

 • Hva er bærekraft?

  «Bærekraftig utvikling sikrer at vi imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» Vår felles framtid, Brundtland-kommisjonen 1987.

  30.10.2019

 • Revisorforeningen satser på bærekraft

  Styret i Revisorforeningen vedtok i desember 2018 at FNs bærekraftsmål settes på agendaen i bransjen. Alle medlemmer skal få god og relevant informasjon samt et opplæringstilbud som legger til rette for at vi som bransje kan møte denne viktige utfordringen.

  14.08.2019