Relaterte artikler

Alle artikler tagget med Bærekraft

 • SMB-standarder for bærekraftsrapportering på høring

  I denne utgaven av Bærekraftsrevisor informerer omtaler vi blant annet SMB-standardene for bærekraftsrapportering som er sendt på høring og at EFRAG har publisert de første svarene på implementeringsspørsmål i ESRS Q&A Platform.

  03.04.2024

 • Et viktig skritt nærmere EU-tilpasset bærekraftsrapportering i Norge

  Regjeringen har fremmet en lovproposisjon om gjennomføring av EU-direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) i Norge. Lovforslaget sikrer at reglene kommer på plass innen fristen. Store norske foretak skal nå avgi revisorattestert bærekraftsrapportering etter felles europeiske standarder.

  20.03.2024

 • Kull 5: Akademiet for bærekraftsrapportering

  Ca. 1200 norske foretak vil bli direkte omfattet av de nye reglene for bærekraftsrapportering. Behovet for økt kompetanse er stort, og derfor er vi glade for å introdusere kull 5 av akademiet, med oppstart 11. september 2024.

  19.03.2024

 • Temaside: Nye lovregler om bærekraftsrapportering

  Lovproposisjonen om bærekraftsrapportering foreligger, og vi er et skritt nærmere innføringen av CSRD og ESRS-ene i norsk lov. Her på Revisorforeningens temaside for lovreglene om bærekraftsrapportering får du oversikt over reglene.

  15.03.2024

 • Likestilling og mangfold på dagsorden

  Gjort riktig er likestilling og mangfold bra for bunnlinja, men lønnsomhet kommer ikke automatisk i mangfoldige virksomheter. Det handler om å gjøre det på ekte og utnytte mulighetene som følger med.

  07.03.2024

 • Rapport fra Naturrisikoutvalget

  Naturrisikoutvalget ledet av Aksel Mjøs har overlevert sin rapport, NOU 2024:2 I samspill med naturen — Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge, til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

  12.02.2024

 • Bærekraftsrapportering og implementeringshjelp fra EFRAG

  EFRAG har startet publiseringen av svar (forklaringer) på spørsmål som har kommet inn i ESRS Q&A Platform. Dette er en del av EFRAGs implementeringshjelp knyttet til de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS-ene).

  06.02.2024

 • Referanser til IFRS® i årsrapporter mv.

  IFRS Foundation® har oppdatert sine retningslinjer for varemerker og benevnelser av standarder i forbindelse med utgivelse av bærekraftsrapporteringsstandarder.

  29.01.2024

 • Fremtidig regulering av tilbydere av ESG-rangeringer

  Europakommisjonen fremmet 13. juni 2023 et forslag om en forordning som regulerer virksomheten til tilbydere av ESG-rangeringer. Formålet med forordningen er å øke påliteligheten og sammenlignbarheten til ESG-rangeringer og gjøre metodene som ligger bak vurderingene mer gjennomsiktige.

  29.01.2024

 • Akademiet: Styrets ansvar for bærekraftsrapportering

  Er du styremedlem, CEO, CFO, eller sitter i ledelsen av et større selskap? Da blir det mange nye krav å forholde seg til i 2024. Vi inviterer derfor til 2-dagers akademi om styrets ansvar for bærekraftsrapportering 23.-24. mai på Voksenåsen Hotell i Oslo.

  28.01.2024

 • 1 av 5 mangler redegjørelse etter åpenhetsloven

  Forbrukertilsynet rapporterer at 1 av 5 kontrollerte foretak mangler redegjørelse etter åpenhetsloven. «Av 500 kontrollerte virksomheter bryter en femtedel kravet om at redegjørelse skal offentliggjøres på nettsidene. Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen og barne- og familieminister Kjersti Toppe ser svært alvorlig på resultatene fra kontrollen.»

  30.11.2023

 • NRS 16 Årsberetning er oppdatert

  Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt oppdatert NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer. Videre er omtalen av miljøinformasjon oppdatert for å fjerne utdatert tekst, og det er foretatt enkelte språklige rettelser.

  02.11.2023

 • Rapportering av bærekraft er ingen papirøvelse

  Nye rapporteringsplikter blir sjelden godt mottatt. Ei heller krav til rapportering av bærekraft, som trer i kraft fra 2024. Men når alternativet til omfavnelse er stor finansiell risiko, er det ingen grunn til å stritte imot, skriver Karen Kvalevåg.

  30.10.2023

 • Datapunkter i ESRS

  EFRAG har lansert en excelliste med datapunkter for de ulike europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS). Listen inkluder alle opplysningskrav i de sektoragnostiske standardene. Listen er et utkast og kan bli endret.

  25.10.2023

 • Åpenhetsloven - tilsyn med redegjørelsene

  Alle virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven hadde frist 30. juni til å publisere redegjørelsene på sine nettsider. Til høsten starter Forbrukertilsynet opp med kontroller av redegjørelsesplikten.

  22.09.2023

 • Bærekraftsrapportering: Revisorforeningen støtter nye lovkrav

  EU-direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) innfører krav for store og noterte foretak om eksternt bekreftet bærekraftsrapportering etter europeiske rapporteringsstandarder. Nå skal direktivet gjennomføres i norsk rett. Revisorforeningen er postiv til forslaget i vårt høringssvar.

  01.09.2023

 • ISSA 5000 - attestasjon av bærekraftsrapportering

  IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) har nå sendt på høring standard for attestasjon av bærekraftsrapportering (ISSA 5000). Høringsfristen er 1. desember 2023.

  01.09.2023

 • ESRS vedtatt – likestillingsrapportering

  I denne utgaven av Bærekraftsrevisor informerer omtaler vi den første gruppen av de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS) som EU-kommisjonen vedtok i slutten av juli. Vi har også invitert selskapet Equality Check til å dele innsikt i krav, forventninger og erfaringer med likestillingsrapporteringen.

  20.08.2023

 • EU-kommisjonen vedtar ESRS

  EU-kommisjonen vedtok i slutten av juli den delegerte rettsakten som inneholder den første gruppen av de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS).

  31.07.2023

 • Foreslår enklere brukthandel

  Brukthandelloven gjør det tungvint for næringslivet å satse på gjenbruk. Regjeringen foreslår å oppheve loven.

  26.07.2023

 • Den viktigste etterutdanningen i næringslivet akkurat nå

  Toppledere og andre nøkkelpersoner i selskaper som Equinor, Mowi og TINE er tilbake på skolebenken for å lære mer om hvordan de må jobbe med bærekraft. Fra og med neste år må alle større bedrifter rapportere på bærekraft, sammen med årsrapporten. Og kravene som stilles er krevende. Både å forstå og faktisk gjennomføre.

  30.06.2023

 • Vi er Miljøfyrtårn

  Revisorforeningen skal arbeide for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling, og dette skal oppnås gjennom god egen adferd og synliggjøring av vårt miljøengasjement.

  29.06.2023

 • Revisorforeningen og bærekraft

  Revisorforeningen jobber for å sikre en relevant revisjonsbransje i fremtidens Norge. Bærekraft er en forutsetning for å sikre norsk økonomi og langsiktig verdiskaping og lønnsomhet for norske bedrifter. Derfor er bærekraft viktig i Revisorforeningens arbeid.

  29.06.2023

 • Verdipapirlovutvalgets utredning om bærekraftsrapportering

  I utredningen NOU 2023:15 Bærekraftsrapportering – gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) foreslås det blant annet en ordning for godkjenning av bærekraftsrevisorer og at attestasjonsuttalelsen om bærekraftsrapporteringen kan avgis av en alternativ tilbyder av attestasjonstjenester, som ikke er et revisjonsforetak.

  27.06.2023

 • Kull 4: Akademiet for bærekraftsrapportering

  Ca. 1200 norske foretak vil bli direkte omfattet av de nye reglene for bærekraftsrapportering. Behovet for økt kompetanse er stort, og derfor er vi glade for å introdusere kull 4 av akademiet, med oppstart april 2024.

  12.06.2023

 • Lovforslag: Nye lovregler om bærekraftsrapportering

  EU-direktivet om bærekraftsrapportering - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), skal innføres i norsk lovgivning i løpet av første halvår 2024. Reglene vil innføres trinnvis fra regnskapsåret 2024. Her får du en oversikt over lovforslaget i NOU 2023: 15. Utredningen er på høring med frist 4. september 2023.

  29.05.2023

 • Revisor hjelper selskaper å bli bærekraftsvinnere

  Revisor får en nøkkelrolle når de nye kravene til bærekraftrapportering i næringslivet trer i kraft fra 2024. Og bedrifter som fortsatt ikke har begynt med grønn omstilling kan få en kalddusj, for EU vil strupe selskaper som ikke tar sosialt og grønt ansvar.

  25.05.2023

 • En vesentlig aktør i det grønne skiftet

  Tiden der bærekraft var et diffust trendord uten substans, er forbi. Nå er det lovpålagte krav, doble vesentlighetsanalyser – og revisors signatur, som gjelder.

  22.05.2023

 • Kravene innen bærekraftsrapportering i Norge

  Bærekraftsrevisor informerer I denne spalten om bærekraftsrapportering – Bærekraftsrevisor informerer – vil vi holde deg oppdatert på den regulatoriske utviklingen, og gi innblikk i aktuelle temaer. Her vil du også bli oppdatert om arbeidet Revisorforeningen gjør innen feltet bærekraftsrapportering og attestasjon av rapporteringen.

  22.05.2023

 • Færre virksomheter har bærekraftstiltak

  Usikre tider har bremset bærekraftsarbeidet hos mange små og mellomstore bedrifter, men BDOs SMB-barometer viser at modenheten og kunnskapen om bærekraft har økt.

  22.05.2023

 • CSRD publisert i EUs Official Journal

  Bærekraftsrapporteringsdirektivet, eller Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er nå publisert i EUs Official Journal. Dermed er direktivet formelt vedtatt i EU.

  16.12.2022

 • Europeiske standarder for bærekraftsrapportering klare

  EU-kommisjonen har i dag fått overlevert et omfattende forslag til standarder som dekker hele spekteret av bærekraftsspørsmål. Standardene vil fungere som forskrifter til det nylig vedtatte CSRD-direktivet, og vil bli obligatorisk for en rekke norske bedrifter fra 2024.

  15.11.2022

 • Finanstilsynets utstederseminar 2022

  Opptak og presentasjoner fra seminaret 10. november 2022 er tilgjengelig. Temaene er bl.a. oppfølging av foretakenes finansielle rapportering, revisjonsutvalg, foretakenes klimarapportering, Folketrygdfondets forventninger til selskapenes bærekraftsrapportering og praktiske erfaringer med markedsmisbruksforordningen (MAR).

  10.11.2022

 • Skal bli verdensledende i bærekraft

  Regjeringen har lagt frem eierskapsmeldingen. Og ambisjonene er høye: - Det statlige eierskapet skal være verdensledende på bærekraft.

  23.10.2022

 • Bærekraftig eierskapsmelding

  Regjeringen stiller i den nye Eierskapsmeldingen "Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap — Statens direkte eierskap i selskaper" klare krav til de statlig eide selskapenes rapportering av bærekraft. Det er en vesentlig forbedring fra tidligere eierskapsmeldinger.

  21.10.2022

 • Bærekraftstandarder for Europa

  Revisorforeningen støtter forslagene til standarder for rapportering av bærekraft i Norge og EU. Disse standardene vil bli obligatoriske også for norske selskaper, og utkastene er gode utgangspunkt. Men det må gjøres mer arbeid og bedre koordinering med de globale standardene fra ISSB.

  07.08.2022

 • Bærekraftstandarder fra IFRS

  Revisorforeningen støtter utkastene til standarder fra International Sustainability Standards Board om rapportering av bærekraft.

  01.08.2022

 • Enighet om EUs direktiv om bærekraftsrapportering

  Det er oppnådd enighet i EU om et direktiv om bærekraftsrapportering. Dette er et langt skritt i retning av å integrere finansiell rapportering med opplysninger om bærekraft. Rapporteringen skal bekreftes av revisor eller annen uavhengig ekspert.

  22.06.2022

 • SMB og bærekraft - opptak av webinaret 18. januar

  Hvordan skal små og mellomstore bedrifter forholde seg til bærekraftstemaer i tiden mens vi venter på at området lovreguleres? Revisorforeningen arrangerte et webinar om dette temaet 18. januar som du nå kan se i opptak. Vi gjør oppmerksom på at opptaket ikke gir etterutdanningstimer.

  19.01.2022

 • GRI og EFRAG inngår samarbeid

  EFRAGs arbeidsgruppe PTS-ESRS jobber med utviklingen av den kommende europeiske standarden for bærekraftsrapportering. De signerte i løpet av sommeren en samarbeidsavtale med den kjente kommersielle standardsetteren Global Reporting Initiative (GRI).

  13.08.2021

 • EU lanserer forslag om nytt rapporteringsdirektiv om bærekraft

  Europakommisjonen har lansert et forslag om et nytt rapporteringsdirektiv for bærekraft kalt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Forslaget utvider hvem som skal rapportere, hva som skal rapporteres og foreslår krav til attestasjon av rapporteringen.

  21.04.2021

 • Likestillingsredegjørelse på konsernnivå

  Redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven § 26a gjelder ikke på konsernnivå. For store foretak er det aktuelt å redegjøre om likestilling og ikke-diskriminering på konsernnivå som en del av § 3-3c om samfunnsansvar.

  13.02.2021

 • Samordnet selskapsrapportering ett skritt nærmere

  IASB kan få et søsterorgan for å utarbeide standarder for rapportering av bærekraft. Dette skal imøtekomme et bredt ønske om å samle de ulike eksisterende standardene for bærekraftsrapportering og gjøre en samordning av finansiell og ikke-finansiell rapportering.

  30.09.2020

 • Klimarisiko

  Klimaendringer fører til et nytt risikobilde for bedriftene. Klimarisiko må forstås og håndteres for å sikre langsiktig lønnsomhet. Revisor må inkludere klimarisiko som en del av sin risikovurdering.

  30.10.2019

 • Revisors rolle

  Revisor kan være en pådriver for bærekraft i norske bedrifter. Som allmennhetens tillitsperson er det avgjørende at revisor bidrar til en bærekraftig utvikling av norsk næringsliv og sikrer langsiktig verdiskaping og vekst.

  30.10.2019

 • Hva er bærekraft?

  «Bærekraftig utvikling sikrer at vi imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» Vår felles framtid, Brundtland-kommisjonen 1987.

  30.10.2019

 • Revisorforeningen satser på bærekraft

  Styret i Revisorforeningen vedtok i desember 2018 at FNs bærekraftsmål settes på agendaen i bransjen. Alle medlemmer skal få god og relevant informasjon samt et opplæringstilbud som legger til rette for at vi som bransje kan møte denne viktige utfordringen.

  14.08.2019